guideubon

 

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

บำเพ็ญกุศล-ครบรอบ1ปี-สวรรคต-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดมณีวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดการ

เวลา 16.00 น. - ผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงบริเวณพิธี วัดมณีวนาราม
เวลา 16.30 น. - นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ณ วัดมณีวนาราม
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกราบถวายบังคม
- เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์สมณศักดิ์10 รูป สวดพระพุทธมนต์
- ประธานทอดผ้าไตร
- พระสงฆ์สดับปกรณ์
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธาน กรวดน้ า (พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เดินทางกลับ)
- พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และสวดพระธรรมกถา
- ประธานจุดเทียนส่องธรรม
- เจ้าหน้าที่อาราธนาธศิล
- พระสงฆ์ให้ศีล
- ประธานจุดเครื่องทองน้อย ฟังธรรม (หน้าประธานในพิธี)
- ประธานจุดเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกราบถวายบังคม
- เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
- พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา จ านวน 1 กัณฑ์
- ประธานจุดธูป เทียน หน้าตู้พระอภิธรรม
- พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมกถา
- ประธานทอดผ้าไตร
- พระสงฆ์สดับปกรณ์
- ประธานถวายเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานกรวดน้ า
- ประธานกราบลาพระรัตนตรัย และกราบลาพระสงฆ์
- ประธานกราบถวายบังคม
- เสร็จพิธี


หมายเหตุ
1. พิธีบำเพ็ญกุศล พระสงฆ์: ใช้พัดยศ จีวรพระราชนิยม
2. การแต่งกาย ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์
ประชาชน : ชุดสุภาพไว้ทุกข์