guideubon

 

เชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษ "จัดการอย่างไรให้ธุรกิจท้องถิ่นไทยยั่งยืน"

ธุรกิจท้องถิ่นไทย-ราชภัฏอุบล-01.jpg

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 14 มหาวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “จัดการอย่างไรให้ธุรกิจท้องถิ่นไทยเติบโตอย่างยั่งยืน”  

จากนั้น จะมีการนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาเครือข่ายบริหารธุรกิจเพื่อท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตลอดจนการนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่คุณประโยชน์สู่สาธารณะ

ผู้สนใจที่จะเสนอผลงาน ติดต่อ ดร.สุภาวดี 086-2576790 / ผศ.มาลิณี 081-8763036 / ดร.ประไพพิศ 081-5471916