guideubon

 

งานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ ลอยกระทง และแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ออกพรรษา-ไหลเรือไฟ-ลอยกระทง-01.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ ลอยกระทง และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

โดยกำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ ลอยกระทง ในระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2558 และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณท่าน้ำตลาดใหญ่ ถนนเลียบแม่น้ำมูล

ออกพรรษา-ไหลเรือไฟ-ลอยกระทง-04.jpg

สำหรับกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้

1. การประกวดเรือไฟ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประดับด้วยไฟฟ้า และประดับด้วยตะเกียง หรือไต้

หลักเกณฑ์ ขนาดเรือไฟทุกประเภทต้องมีความยาวอย่างน้อย 15 เมตร และความสูงไม่ต่ำกว่า 3 เมตร และประดับดวงไฟไม่น้อยกว่า 1,500 ดวง

รางวัลการประกวด ทั้ง 2 ประเภท
ชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน ดังนี้ ความสวยงาม 20 คะแนน ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน ความหมาย 20 คะแนน แสง – สี 20 คะแนน ขนาดและสัดส่วน 20 คะแนน

ออกพรรษา-ไหลเรือไฟ-ลอยกระทง-03.jpg

2. การประกวดกระทงขนาดใหญ่

หลักเกณฑ์ กระทงประดับด้วยแสงสว่าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 เมตร และต้องนำกระทงมาตั้งบริเวณท่าน้ำตลาดใหญ่ เวลา 14.00 น.และตกแต่งให้เรียบร้อยก่อนคณะกรรมการให้คะแนนในเวลา 18.00 น.ของวันที่ 27 ตุลาคม 2558

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน ดังนี้ ความสวยงาม และความประณีต 50 คะแนน ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน และความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 20 คะแนน

รางวัลการประกวด
ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย 4 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

ออกพรรษา-ไหลเรือไฟ-ลอยกระทง-05.jpg

สำหรับผู้สนใจ สามารถสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 ตุลาคม 2558 นี้ ณ สำนักการศึกษา ห้องครองขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ในวันและเวลาราชการ หรือ โทร 086 – 4688946