guideubon

 

การประกวดนางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี MUC2022

นางงามเทียนพรรษา-อุบล65-สมัคร-01.jpg

กำหนดการจัดงาน ​การประกวดนางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี 2565

รับสมัครประกวด
วันที่ 15 มิถุนายน – 5 กรกฏาคม 2565
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

รอบคัดเลือก : วันอาทิตย์ 10 ก.ค. 65 ณ ลานร้อยพันธ์ุบัว หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบล
- ลงทะเบียนเวลา 12:00 น พร้อมเตรียมแสดงความสามารถ พิเศษ (ไม่เกิน 3 นาที )

ถ่าย VTR : ผู้เข้ารอบทั้ง 30 คน วันจันทร์ 11 ก.ค.65 เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวจ.อุบลฯ
เวลา 08:00 น ณ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

รอบตัดสิน : อังคาร 12 ก.ค.65 ณ ห้องทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์แกรนด์
- 10:00-14:00 น นัด Blocking บนเวที
- 16:00-22:00 น ลงทะเบียนเข้าสู่การประกวด รอบตัดสิน

นางงามเทียนพรรษา-อุบล65-สมัคร-02.jpg

กิจกรรมกองประกวด
วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2565 พาสาวงามที่ได้รับตำแหน่งเข้าพบผู้สนับสนุนการจัดงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.00 - 12.00 น. 
- ร่วมพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
- อยู่ร่วมมอบรางวัลการประกวดเทียนพรรษา ณ กองอำนวยการ

นางงามเทียนพรรษา-อุบล65-สมัคร-03.jpg

เงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับตำแหน่งสาวงามเทียนพรรษา
- ผู้ที่ได้รับตำแหน่งสาวงามเทียนพรรษาและรองสาวงามเทียนพรรษาทุกคน จะมีความผูกผันกับจังหวัดอุบลราชธานี นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง ไปจนถึงวันที่มอบตำแหน่งในปีต่อไป
- สาวงามเทียนพรรษาและรองสาวงามเทียนพรรษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานี
- สาวงามเทียนพรรษาและรองสาวงามเทียนพรรษา ต้องปฏิบัติหน้าที่อันเป็นสาธารณกุศลหรืออื่นๆ ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีขอความร่วมมือ
- สาวงามเทียนพรรษาและรองสาวงามเทียนพรรษา 3 ลำดับ 1 2 3 จะต้องมาร่วมภารกิจกองประกวด

วัตถุประสงค์การจัดประกวด Miss Ubonratchatani Candle Fastival International 2022
( นางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี )
- เพื่อคัดเลือกสาวงามจังหวัดอุบลราชธานีและสาวงามจากทั่วประเทศ ที่มีความสวยงาม และมีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง “นางงามเทียนพรรษา ประจำปี 2565”
- เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง “ นางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี2565” เผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี มีมายาวนานกว่า 121 ถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ ซึ่งสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสาวงามผู้เข้าประกวดจากทั่วประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
- ผู้เข้ารอบ 30 คน ร่วมปฏิบัติงานกับ จังหวัดอุบลราชธานีและเทศบาลนคร อุบลราชธานี ตามที่กองประกวดกำหนดให้

นางงามเทียนพรรษา-อุบล65-สมัคร-04.jpg

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
- มีสัญชาติไทย
- เพศหญิงโดยกำเนิด
- มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160เซนติเมตร
- มีอายุระหว่าง 17-25 ปี (หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2540 –2548)
- มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม
- เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนา
หรือพิธีการใดๆทั้งในและ ต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด
- ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความ
ประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือยหรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลมตี พิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆหรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
- กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
- มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม
- มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างๆได้ดี
- มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนที่ดีในสังคม
- ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงตำแหน่งใดๆหากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆ หากได้รับตำแหน่ง

หมายเหตุ: ทางกองประกวด สงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติ
ของผู้สมัครรวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับ
ผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

นางงามเทียนพรรษา-อุบล65-สมัคร-05.jpg

หลักฐานการสมัคร
- บัตรประจำตัวประชาชนไทย พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ทะเบียนบ้านและสูติบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (ไม่เกิน 1 เดือน)
- ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้า และ ครึ่งตัว เห็นหน้าชัดเจน ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 2 ใบ(ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

จำนวนผู้สมัคร
รับสมัคร ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่เริ่มการรับสมัครจนถึงวันปิดการรับสมัคร คือ วันที่ 15 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565 จะทำการคัดเลือกให้เหลือ 30 คน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ระบบออนไลน์ Zoom
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

นางงามเทียนพรรษา-อุบล65-สมัคร-06.jpg

การประกวด แบ่งขั้นตอนการประกวด ดังนี้
- วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 รอบคัดเลือก( ผ่าน Zoom คนละ 3-5 นาที ) เพื่อแนะนำตัว และตอบคำถามจากคณะกรรมการ
***ประกาศผลผู้เข้ารอบ 30 คน และจับสลากหมายเลข
- วันที่ 11 กรกฎาคาม 65 ณ ( นัดถ่ายทำ VTR สาวงามที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 30 คน )
หมายเหตุ –ผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คนที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับเงินสนับนุนจากกองประกวดคนละ 2,000 บาท
- วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 รอบตัดสินการประกวด ณ ห้องทับทิมสยาม 1-2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์
- เวลา 11.00 น. ผู้เข้าประกวดซ้อมคิวการประกวด พร้อมกัน ณ ห้องทับทิมสยาม 1-2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์
- เวลา 17.00 น. ประกวดชุดราตรียาว และชุดไทยผ้ากาบบัว (ผู้เข้าประกวดจัดหาเอง)รองเท้าส้นสูง หุ้มส้น หรือสายรัดส้น สูงขนาด 3 – 5 นิ้ว ไม่เสริมด้านหน้าหรือพื้นเด็ดขาด (ถ้าผิดระเบียบจะไม่อนุญาตให้ขึ้นประกวดโดยเด็ดขาด)
- ประกาศรางวัลนางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี

วันที่ 13 กรกฎาคม 65 เวลา 09.00 – 20 .00 น. กิจกรรมกองประกวด พาสาวงามที่ได้รับตำแหน่งเข้าพบผู้สนับสนุนการจัดงาน และร่วมงานโชว์แสงสีเสียงภาคกลางคืน ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่ 14 กรกฎาคม 65 เวลา 06.00- 15.00 น. ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
- ร่วมพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษา และอยู่ร่วมมอบรางวัลการประกวดเทียนพรรษา ณ กองอำนวยการ

นางงามเทียนพรรษา-อุบล65-สมัคร-08.jpg

รางวัลสำหรับผู้ชนะในการประกวด

รางวัลชนะเลิศ Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2019
- เงินรางวัล 20,000 บาท ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย
Gift Voucher จากเมดิแคร์ 20,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2019
- เงินรางวัล 15,000 บาท ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย
Gift Voucher จากเมดิแคร์ 15,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2019
- เงินรางวัล 10,000 บาท ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย
Gift Voucher จากเมดิแคร์ 12,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน
รางวัลพิเศษ “ธิดาเทียนพรรษา ประจำปี 2565 “ ลูกหลานชาวอุบล ฯ
- เงินรางวัล 10,000 บาท ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมสายสะพาย
Gift Voucher จากเมดิแคร์ 15,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้
รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 5,000 บาท

รางวัลพิเศษ
รางวัลขวัญใจมหาชน
- เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย 
Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน
รางวัลผิวสวยหน้าใส By เมดิแคร์
- เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย
Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน
การันตรี ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คนๆละ 2,000 บาท = 40,000 บาท
***รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น รวมกว่า 120,000 บาท พร้อมมงกุฎ ถ้วยรางวัลและสายสะพาย

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ติดตามข้อมูลงานแห่เทียน ได้ที่
www.GuideUbon.com

นางงามเทียนพรรษา-อุบล65-สมัคร-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511