guideubon

 

การประกวด Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2024

ใบสมัครประกวด-นางงามเทียน67-01.jpg

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี, เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี 2567 ระหว่างวันที่ 20 ก.ค. - 22 ส.ค. 2567 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

หจก.แอดเวิร์ค มีเดีย แอนด์ ออแกไนซ์, หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และบิสคลับอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดนางงามเทียนพรรษา ในวันที่ 18- 22 กรกฎาคม 2567 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยมีนิสิต นักศึกษา ชุมชน คุ้มวัด และประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีความสนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด และเพื่อให้การจัดกิจกรรมการประกวดดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผู้จัดฯจึงขอประกาศหลักเกณฑ์การประกวดนางงามเทียนพรรษา ประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

กำหนดการประกวด-นางงามเทียน67-02.jpg

วัตถุประสงค์การจัดประกวด

1. เพื่อคัดเลือกสาวงามจังหวัดอุบลราชธานีและสาวงามจากทั่วประเทศ ที่มีความสวยงาม และมีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง "นางงามเทียนพรรษา ประจำปี 2567
2. เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง " นางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี2567 " เผยแพร่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี มีมายาวนานกว่า 123 ปี ถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ ซึ่งสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสาวงามผู้เข้าประกวดจากทั่วประเทศ รวมถึงต่างประเทศโดยเฉพาะ ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก กับตำแหน่ง Miss AEC ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
3. เพื่อเป็นตัวแทนกุลสตรี ช่วยงานสาธารณกุศลและร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยจังหวัดกำหนดไว้ 1 ปี ซึ่งปีนี้เราเพิ่มตำแหน่ง ธิดาเทียนพรรษา ลูกหลานชาวอุบลราชธานี อีกหนึ่งตำแหน่งด้วย
4. ผู้เข้ารอบ 30 คน ร่วมปฏิบัติงานกับทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่กองประกวดกำหนดให้

ใบสมัครประกวด-นางงามเทียน67-03.jpg

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1. มีสัญชาติไทย (ตำแหน่ง Miss AEC มีสัญชาติไทย, เวียดนาม, พม่า, ลาว, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, บรูไน, ฟิลิปปินส์ และ กัมพูชา)
2. เพศหญิงโดยกำเนิด
3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เชนติเมตร
5. มีอายุระหว่าง 17-25 ปี (หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2542 -2550)
6. มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม
7 . เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธีการใดๆทั้งใน และต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึง และในระหว่างการประกวด
8. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือยหรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลมตี พิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆหรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
9. กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
10. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม
11. มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือภาษาต่างๆได้ดี
12. มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนที่ดีในสังคม
13. ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงตำแหน่งใดๆหากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆ หากได้รับตำแหน่ง

หมายเหตุ: ทางกองประกวด สงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัครรวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ใบสมัครประกวด-นางงามเทียน67-04.jpg

การรับสมัคร

รับสมัคร ไม่จำกัดจำนวน
เริ่มรับสมัคร 1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2567
และจะทำการคัดเลือกให้เหลือ 30 คน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ ชั้น 4 City Mall สุนีย์ทาวเวอร์ 

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดกติกาการประกวด คลิกที่นี่

กำหนดการประกวด

ใบสมัครประกวด-นางงามเทียน67-05.jpg

ใบสมัครประกวด-นางงามเทียน67-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511