guideubon

 

การประกวดนางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี 2560

จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี 2560 เดือนกรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่ถาวรสืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดนางงามเทียนพรรษา โดยมีกำหนดการ และหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-01.jpg

กำหนดการจัดงาน

2 มิถุนายน 2560 - รอบแถลงข่าวสื่อมวลชน เวลา 13.00 - 15.00 น. โดยประมาณ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ชิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ 

5 กรกฎาคม 2560 - รอบคัดเลือกและแสดงความสามารถ ( คัดเหลือ 30 คน ) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องทับทิม 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

6 กรกฎาคาม 2560 ( นัดถ่ายทำ VTR สาวงามที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 30 คน )

7 กรกฎาคาม 2560 - รอบตัดสิน Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2017 เวลา 17.00-23.00 น. โดยประมาณ ณ ห้องทับทิมสยาม 1-2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

Download ใบสมัครและระเบียบการ คลิกที่นี่!!

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-02.jpg

1. วัตถุประสงค์

การจัดประกวด Miss Ubonratchatani Candle Festival International 2017 ( นางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี และ นางงาม AEC )

1.1 เพื่อคัดเลือกสาวงามจังหวัดอุบลราชธานีและสาวงามจากทั่วประเทศ ที่มีความสวยงาม และมีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง “นางงามเทียนพรรษา ประจำปี 2560”

1.2 เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง “นางงามเทียนพรรษา 2560” เผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานี

1.3 เพื่อเป็นตัวแทนกุลสตรี ช่วยงานสาธารณกุศลและร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลนคร อุบลราชธานี โดยจังหวัดกำหนดไว้ 1 ปี

1.4 ผู้เข้ารอบ 30 คน ร่วมปฏิบัติงานกับทางเทศบาลนคร อุบลราชธานี ตามที่กองประกวดกำหนดให้ 

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-03.jpg

2. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

2.1 มีสัญชาติไทย, เวียดนาม, พม่า, ลาว, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, บรูไน, ฟิลิปปินส์ และ กัมพูชา

2.2 เพศหญิงโดยกำเนิด

2.3 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

2.4 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี (หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2535 –2542)

2.5 มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม

2.6 เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีการใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตร หรือตั้งครรภ์มาก่อน จนถึงและในระหว่างการประกวด

2.7 ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติหรือประวัติความ ประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลม ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน

2.8 กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

2.9 มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม

2.10 มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือภาษาต่างๆได้ดี

2.11 มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชน ที่ดีในสังคม

2.12 ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อ การดำรงตำแหน่งใดๆหากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆ หากได้รับตำแหน่ง

หมายเหตุ: ทางกองประกวด สงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติ ของผู้สมัคร รวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับ ผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-04.jpg

3. หลักฐานการสมัคร

3.1 บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3.2 หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3.3 ทะเบียนบ้านและสูติบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3.4 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (ไม่เกิน 1 เดือน)

3.5 ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้า และ ครึ่งตัว เห็นหน้าชัดเจน ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)

Download ใบสมัครและระเบียบการ คลิกที่นี่!!

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-05.jpg

4. จำนวนผู้สมัคร

รับสมัคร ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่เริ่มการรับสมัครจนถึงวันปิดการรับสมัคร คือ วันที่ 1 -30 มิถุนายน 2560 จะทำการคัดเลือกให้เหลือ 30 คน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-06.jpg

5. การประกวด แบ่งขั้นตอนการประกวด ดังนี้

5.1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รอบคัดเลือกและแสดงความสามารถ ลานกิจกรรม ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
- เวลา 10.00 น. ลงทะเบียน รับเบอร์ พร้อมการแต่งกาย ชุดกีฬา เสื้อขาวเข้ารูป- กระโปรง ( ชุดผู้เข้าประกวดจัดหาเอง ) รองเท้าผ้าใบ ไม่สวมถุงน่อง
- เวลา 12.00 น. ประกวดรอบที่ 1 คัดเลือกบนเวทีกลาง ให้ เหลือ 30 คนและจับสลากหมายเลข

5.2 วันที่ 6 กรกฎาคาม 60 นัดถ่ายทำ VTR สาวงามที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 30 คน

หมายเหตุ –ผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คนที่ผ่านเข้ารอบ จะได้รับเงินสนับสนุนจากกองประกวดคนละ 2,000 บาท

5.3 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องทับทิมสยาม 1-2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

- เวลา 11.00 น. ผู้เข้าประกวดพร้อมกัน ณ ห้องทับทิมสยาม 1-2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์
- เวลา 18.00 น. ประกวด ชุดราตรียาว และชุดไทยผ้ากาบบัว (ผู้เข้าประกวดจัดหาเอง) รองเท้าส้นสูง หุ้มส้น หรือสายรัดส้น สูงขนาด 3 – 5 นิ้ว ไม่เสริมด้านหน้าหรือพื้นเด็ดขาด (ถ้าผิดระเบียบจะไม่อนุญาตให้ขึ้นประกวดโดยเด็ดขาด)

ประกาศรางวัล นางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี และ นางงาม AEC เงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับตำแหน่งสาวงามเทียนพรรษา

- ผู้ที่ได้รับตำแหน่งสาวงามเทียนพรรษาและรองสาวงามเทียนพรรษาทุกคน จะมีความผูกผันกับจังหวัดอุบลราชธานี นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง ไปจนถึงวันที่มอบตำแหน่งในปีต่อไป

- สาวงามเทียนพรรษาและรองสาวงามเทียนพรรษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานี

- สาวงามเทียนพรรษาและรองสาวงามเทียนพรรษา ต้องปฏิบัติหน้าที่อันเป็นสาธารณกุศลหรืออื่นๆ ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีขอความร่วมมือ

- สาวงามเทียนพรรษาและรองสาวงามเทียนพรรษา ( 3 ลำดับ 1 2 3 ) จะต้องมาร่วมภารกิจกองประกวด
วันที่ 8 กรกฎาคม 60 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยประมาณ เดินสายขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวด
วันที่ 9 กรกฎาคม 60 เวลา 07.00- 15.00 น. โดยประมาณ ร่วมพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษา และอยู่ร่วมมอบรางวัลการประกวดเทียนพรรษา ณ กองอำนวยการ ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-07.jpg

6. ช่องทางการสมัคร

6.1 Download ทางเว็บไซต์เทศบาลนครอุบลราชธานี www.cityub.go.th

6.2 Fanpage : Miss Ubonratchathani Candle Festival International & Miss AEC

6.3 ส่งใบสมัคร ได้ที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี และ เมดิแคร์คลินิก ทุกสาขา หรือส่งใบสมัครได้ที่ สถานีวิทยุ FM 94.25 MHz Green Radio ( ที่ เนวาด้า มัลติเพล็ก )

Download ใบสมัครและระเบียบการ คลิกที่นี่!!

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-08.jpg

7. รางวัลสำหรับผู้ชนะในการประกวด

7.1 รางวัลชนะเลิศ Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2017
- เงินรางวัล 50,000 บาท / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย Gift Voucher จากเมดิแคร์ 20,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน

7.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2017
- เงินรางวัล 30,000 บาท / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย Gift Voucher จากเมดิแคร์ 15,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน

7.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2017
- เงินรางวัล 20,000 บาท / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย Gift Voucher จากเมดิแคร์ 12,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน

7.4 รางวัล Miss AEC - เงินรางวัล 10,000 บาท / พร้อมสายสะพาย รางวัลพิเศษ

7.5 รางวัลขวัญใจมหาชน - เงินรางวัล 10,000 บาท /พร้อมสายสะพาย /Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 และของรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุน

7.6 รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน - เงินรางวัล 10,000 บาท /พร้อมสายสะพาย /Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน

7.7 รางวัลผิวสวยหน้าใส By เมดิแคร์ - เงินรางวัล 10,000 บาท /พร้อมสายสะพาย /Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 และของรางวัลอื่นๆจากผู้สนับสนุน

7.8 การันตรี ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 คนๆละ 2,000 บาท

***รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น รวมกว่า = 200,000 บาท ***ถ้วยรางวัลและสายสะพาย  

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511