guideubon

 

งานแห่เทียนอุบลฯ 2560 เริ่มแล้ว ผู้ว่าฯ ลงนามตั้งคณะกรรมการ 27 ชุด

งานแห่เทียน-อุบล-คณะกรรมการ-03.jpg

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงนามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง ไกด์อุบลสำรวจแล้ว มีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้

- ขบวนแห่เทียนพรรษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2560
- มีขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน
- มีการประกวดสาวงามเทียนพรรษา
- มีถนนสายเทียน
- ไฮไลท์ต้นเทียนของปีนี้คือ มีการจัดทำต้นเทียนทศชาติชาดก เป็นต้นเทียนขนาดกลาง จำนวน 10 ขบวน ตามทศชาดก

งานแห่เทียน-อุบล-คณะกรรมการ-01.jpg

สำหรับคณะกรรมการจัดงานชุดต่างๆ มีดังนี้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
2. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
3. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ มีปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีเปิดงาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายนิกร สุกใส) เป็นประธาน
5. คณะกรรมการฝ่ายรับเทียนพรรษาพระราชทาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม) เป็นประธาน
6. คณะกรรมการฝ่ายจัดแห่เทียนพรรษาโบราณ และขบวนแห่เครื่องยศเจ้าเมืองตามประเพณีโบราณ มี รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน
7. คณะกรรมการจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
8. คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเมือง จัดสถานที่ตั้งต้นเทียน และจัดทำอัฒจันทร์ กองอำนวยการ มีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน
9. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำถนนสายเทียน สายธรรม มีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน

งานแห่เทียน-อุบล-คณะกรรมการ-02.jpg

10. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคุ้มวัด จัดขบวนแห่เทียนพรรษา มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายนิกร สุกใส) เป็นประธาน
11. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีเวียนเทียน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม) เป็นประธาน
12. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาดรอบบริเวณงาน มีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน
13. คณะกรรมการฝ่ายประกวดต้นเทียน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ) เป็นประธาน
14. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร มีนางสายเพชร เภสัชชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
15. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ) เป็นประธาน
16. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
17. คณะกรรมการฝ่ายระบบไฟฟ้ากำลัง มีผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
18. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและปฏิคม มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

งานแห่เทียน-อุบล-คณะกรรมการ-04.jpg

19. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจร มีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
20. คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและจัดระเบียบเส้นทางขบวนแห่เทียนพรรษา มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายนิกร สุกใส) เป็นประธาน
21. คณะกรรมการฝ่ายกำหนดกิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีจัดทำต้นเทียน มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธาน
22. คณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน (OTOP) มีพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
23. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงแสง เสียงประกอบขบวนแห่เทียนกลางคืน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายนิกร สุกใส) เป็นประธาน
24. คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดสาวงามเทียนพรรษา มี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน
25. คณะกรรมการฝ่ายจัดหารถบริการ มีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
26. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำต้นเทียนทศชาติชาดก มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม) เป็นประธาน และ
27. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธาน

งานแห่เทียน-อุบล-คณะกรรมการ-06.jpg

งานแห่เทียน-อุบล-คณะกรรมการ-07.jpg

งานแห่เทียน-อุบล-คณะกรรมการ-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511