guideubon

 

ประกาศรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา งานแห่เทียนอุบล 2560

รางวัลต้นเทียนพรรษา-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2560 มีการประกวดต้นเทียนพรรษาเหมือนทุกปี โดยมีรางวัลต่างให้ ดังนี้

รางวัลต้นเทียนพรรษา-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่

- ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 200,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 180,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 150,000 บาท
- รางวัลชมเชย (ไม่เกิน 2 รางวัล) ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 50,000 บาท

ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

- ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 100,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 80,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 50,000 บาท
- รางวัลชมเชย (ไม่เกิน 2 รางวัล) ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 30,000 บาท

ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

- ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 60,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 40,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 20,000 บาท
- รางวัลชมเชย (ไม่เกิน 2 รางวัล) ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 10,000 บาท

รางวัลต้นเทียนพรรษา-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

- ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 200,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 180,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 150,000 บาท
- รางวัลชมเชย (ไม่เกิน 2 รางวัล) ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 50,000 บาท

ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

- ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 100,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 80,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 50,000 บาท
- รางวัลชมเชย (ไม่เกิน 2 รางวัล) ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 30,000 บาท

ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

- ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 60,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 40,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 20,000 บาท
- รางวัลชมเชย (ไม่เกิน 2 รางวัล) ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 10,000 บาท

รางวัลต้นเทียนพรรษา-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

ประเภทต้นเทียนโบราณดั้งเดิม (เทียนฝั้นหรือนำมามัดรวมกัน)

- ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 30,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 20,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 10,000 บาท
- รางวัลชมเชย (ไม่เกิน 2 รางวัล) ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 5,000 บาท

 นอกจากนี้ เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษา (เฉพาะในเขตเทศบาลนครฯ) ที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้

- เงินสนับสนุนต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ ต้นละ 120,000 บาท
- เงินสนับสนุนต้นเทียนพรรษาขนาดกลาง ต้นละ 80,000 บาท
- เงินสนับสนุนต้นเทียนพรรษาขนาดเล็ก ต้นละ 40,000 บาท
- เงินสนับสนุนเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ต้นละ 10,000 บาท

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511