guideubon

 

เปิดเฮือน เยือนวิถีวัฒนธรรม อัตลักษณ์เมืองอุบลฯ

เฮือนอีสาน-ลานขวัญเมือง-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้กำหนด จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 กำหนดชื่องานว่า “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง ลานขวัญเมือง และถนนเลียบแม่น้ำมูล โดยจัดกิจกรรม “เปิดเฮือน เยือนวิถีวัฒนธรรม อัตลักษณ์เมืองอุบลราชธานี (เฮือนอีสาน)” ของกลุ่มอำเภอ 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มอำเภอโซนเหนือ : ประกอบด้วย อำเภอเขื่องใน (หัวหน้ากลุ่ม) อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอตระการพืชผล อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเขมราฐ อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอโขงเจียม อำเภอตาลสุม อำเภอดอนมดแดง อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอนาตาล

กลุ่มอำเภอโซนใต้ : อำเภอเดชอุดม (หัวหน้ากลุ่ม) อำเภอวารินชำราบ อำเภอ พิบูลมังสาหาร อำเภอน้ำยืน อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย/ อำเภอสิรินธร อำเภอสำโรง อำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอน้ำขุ่น อำเภอนาเยีย และอำเภอสว่างวีระวงศ์

แต่ละโซนจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รูปแบบเฮือนอีสาน วัฒนธรรมประเพณี อัตลักษณ์ของประชาชน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP จาก 25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณเฮือนอีสาน และเวทีกลาง ลานขวัญเมือง ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 ดังนี้

เฮือนอีสาน-ลานขวัญเมือง-02.jpg

30 สิงหาคม 2566

- จัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอนาเยีย
- การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าลายขิต และจักสานเถาวัลย์ (เครือชูด) อำเภอเขื่องใน
- สาธิตแทงหยวก/จักรสานเถาวัลย์ (เครือชูด) อำเภอเขื่องใน 
- จำหน่ายสินค้าผ้าฝ้าย/ผ้าไหม อำเภอกุดข้าวปุ้น

- การแสดงฟ้อนกลองตุ้ม โดย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
- การแสดงเปิด บายศรีสู่ขวัญ การแสดง เครื่องดนตรีพื้นบ้านชุดเดี่ยวพิณ ชุดการแสดงขับร้องเพลงประกอบคนตรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
- วัฒนธรรมสานสัมพันธ์อินเดีย-ไทย การแสดงชุด "จันทลิกา อินเดีย โดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย

31  กรกฎคม 2566

- การทอผ้าไหม สาวไหม อำเภอบุณทริก
- สาธิตการจัดทำตุง ละเล่นเป่าแคน อำเภอสำโรง
- การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าลายขิต และจักสานเถาวัลย์ อำเภอเขื่องใน (เครือชุด)
- จำหน่ายสินค้าผ้าฝ้าย/ผ้าไหม อำเภอกุดข้าวปุ้น

- การแสดงโปงลาง อำเภอวารินชำราบ

เฮือนอีสาน-ลานขวัญเมือง-07.jpg

1 สิงหาคม 2566

- หมอลำกลอนพื้นถิ่น / จักสานตะกร้า / ทอเสื่อ อำเภอทุ่งศรีอุดม
- การทอผ้าไหม สาวไหม อำเภอน้ำขุ่น
- การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าลายขิต และจักสานเถาวัลย์ (เครือซูด) อำเภอเขื่องใน
- จำหน่ายสินค้าผ้าฝ้าย/ผ้าไหม อำเภอกุดข้าวปุ้น

- ไม่มีการแสดง

2 สิงหาคม 2566

- รำแถน อำเภอน้ำยืน
- การสาธิตการแปรรูปปลาจากเขื่อนสีรินธร อำเภอสิรินธร
- การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าลายขิต และจักสานเถาวัลย์ (เครือชุด) สาธิตจักรสานเถาวัลย์ (เครือชูด) / การนวดสมุนไพร อำเภอเขื่องใน
- จำหน่ายสินค้าผ้าฝ้าย/ผ้าไหม อำเภอกุดข้าวปุ้น

วงดนตรี เวลาดี / หมอลำกลอนพื้นบ้าน / คณะฟ้อนรำตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล

3 สิงหาคม 2566

- ทอผ้าฝ้าย เข็นฝ้าย ย้อมฝ้าย เครื่องจักรสาน หมอลำพื้นบ้าน ตามวิถีดงสว่างนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย 
- การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าลายขิต และจักสานเถาวัลย์ (เครือชุด) อำเภอเขื่องใน
- จำหน่ายสินค้าผ้าฝ้าย/ผ้าไหม อำเภอกุดข้าวปุ้น

- การแสดงโปงลาง อำเภอสว่างวีระวงศ์

เฮือนอีสาน-ลานขวัญเมือง-03.jpg

เฮือนอีสาน-ลานขวัญเมือง-04.jpg

เฮือนอีสาน-ลานขวัญเมือง-05.jpg

เฮือนอีสาน-ลานขวัญเมือง-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511