guideubon

 

อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัด

เทียนพรรษา-พระราชทาน-อุบล-01.jpg

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนจะอัญเชิญเป็นเทียนชัยมิ่งมงคล ประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563 และจะทอดถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 

ก่อนหน้านี้ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเทียนพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอัญเชิญโดยรถตู้ เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24 มิถุนายน 2563

จากนั้น วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ ไปประดิษฐานไว้ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมในพิธี

อุบลฯ รับพระราชทานเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน งานแห่เทียนปี 2563

เทียนพรรษา-พระราชทาน-อุบล-02.jpg

เทียนพรรษา-พระราชทาน-อุบล-03.jpg

เทียนพรรษา-พระราชทาน-อุบล-04.jpg

เทียนพรรษา-พระราชทาน-อุบล-05.jpg

เทียนพรรษา-พระราชทาน-อุบล-06.jpg

เทียนพรรษา-พระราชทาน-อุบล-07.jpg

เทียนพรรษา-พระราชทาน-อุบล-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511