guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ สนับสนุนงบจัดทำต้นเทียน-ขบวนแห่ 2.76 ล้านบาท

งบทำต้นเทียน-ขบวนแห่-เทศบาลนคร-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวจังหวัดอุบลฯ ปฏิบัติสืบต่อกันมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย ภายใต้ชื่องาน “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562 ณ ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

ในการนี้ ไกด์อุบลทราบว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดทำต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษาให้กับคุ้มวัด ชุมชน และสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้

- ต้นเทียนขนาดใหญ่   ต้นละ 150,000 บาท จำนวน 8 ต้น

- ต้นเทียนขนาดกลาง  ต้นละ   100,000 บาท  จำนวน 9 ต้น 

- ต้นเทียนขนาดเล็ก    ต้นละ   50,000 บาท  จำนวน  3  ต้น

- ขบวนแห่ต้นเทียน ขบวนละ 50,000 บาท จำนวน 17 ขบวน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,760,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ต้นเทียนพรรษา-วัดทุ่งศรีเมือง-02.jpg

ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ได้รับเงินสนับสนุนต้นละ 150,000 บาท ได้แก่ วัดทุ่งศรีเมือง, วัดไชยมงคล, วัดศรีอุบลรัตนาราม และวัดพระธาตุหนองบัว

ต้นเทียนพรรษา-วัดศรีประดู่-02.jpg

ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ได้รับเงินสนับสนุนต้นละ 150,000 บาท ได้แก่ วัดแจ้ง, วัดพลแพน, วัดบูรพา และวัดศรีประดู่

 ต้นเทียนพรรษา-วัดพระธาตุหนองบัว-02.jpg

ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง ได้รับเงินสนับสนุนต้นละ 100,000 บาท ได้แก่ วัดเลียบ, วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ, วัดกุดคูณ, วัดกลาง และวัดศรีแสงทอง

ต้นเทียนพรรษา-วัดมหาวนาราม-02.jpg

ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง ได้รับเงินสนับสนุนต้นละ 100,000 บาท ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่, วัดท่าวังหิน, วัดมหาวนาราม และวัดสุทัศนาราม

ต้นเทียนพรรษา-อำเภอน้ำขุ่น-02.jpg

ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก ได้รับเงินสนับสนุนต้นละ 50,000 บาท ได้แก่ วัดปทุมมาลัย

ต้นเทียนพรรษา-วัดหายโศก-02.jpg

ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก ได้รับเงินสนับสนุนต้นละ 50,000 บาท ได้แก่ วัดสาพัฒนึก และวัดนาควาย

งบทำต้นเทียน-ขบวนแห่-เทศบาลนคร-02.jpg

ขบวนแห่ประกอบต้นเทียน ได้รับเงินสนับสนุนขบวนละ 30,000 บาท จำนวน 17 ขบวน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511