guideubon

 

อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการประกวดต้นเทียน งานแห่เทียน ปี 2566

คณะกรรมการ-ประกวดต้นเทียน-01.jpg

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดต้นเทียน งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 เพื่อรับทราบผล ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ

การพิจารณา เห็นชอบร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกาศผลการประกวดต้นเทียนพรรษา และคณะกรรมการตัดสินการประกวดต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 และร่างประกาศหลักเกณฑ์การประกวดต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการ-ประกวดต้นเทียน-06.jpg

สำหรับคณะกรรมการฝ่ายประกวดต้นเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 มีดังนี้

ประธานกรรมการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านความมั่นคง)

รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี

กรรมการ
- วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
- หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
- หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี
- ผศ.เจริญ โชติพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- นายสุรชัย ศรีใส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- นายจุทา ขำเปรมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายโชคชัย ตักโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายติ๊ก แสนบุญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
- นายสุระชาติ พละศักดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ
- นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ
- จ่าจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- นางณัฐฐยา งามชื่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- นางสาววริยดา บริพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- นางสราลี นิยมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- นางสาวแสงจันทร์ แหล่งหล้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
- นางสาวพัทธ์หฤทัย แอบแฝง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลนครอุบลราชธานี

คณะกรรมการ-ประกวดต้นเทียน-07.jpg

หน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายประกวดต้นเทียน มีดังนี้
1) กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดต้นเทียน
2) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน การประกวดต้นเทียน ประเภทแกะสลัก ประเภทเภทเทียนโบราณ และประเภทต้นเทียนความคิดสร้างสรรค์
3) ตัดสินการประกวดต้นเทียน
4) พิจารณากำหนดรางวัลต้นเทียนชนะการประกวดแต่ละประเภท

คณะกรรมการ-ประกวดต้นเทียน-02.jpg

คณะกรรมการ-ประกวดต้นเทียน-03.jpg

คณะกรรมการ-ประกวดต้นเทียน-04.jpg

คณะกรรมการ-ประกวดต้นเทียน-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511