guideubon

 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม งานแห่เทียนอุบล 2566

รับฟังความเห็น-งานแห่เทียนอุบล66-01.jpg

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี และสถิติจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็น และสะท้อนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 โดยมีนายชัยวัฒน์ บุญชวลิต ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

มีหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน ช่างเทียนพรรษา และคณะทำงานจัดการแสดง แสง สีเสียง (การแห่เทียนภาคกลางคืน ) รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม และรับฟังข้อคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคเพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

รับฟังความเห็น-งานแห่เทียนอุบล66-02.jpg

จากการรับฟังข้อมูลการจัดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 พบว่า

1. ปัญหาการจราจร ซึ่งมีความสับสน ไม่สะดวกราบรื่น ทั้งที่ในเขตเทศบาล มีถนนหลายสายที่จะอำนวยความสะดวก

2. สถานที่จัดงาน การแสดงแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน มีพื้นที่จำกัด เพราะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่แสดง และระบบไฟฟ้าแสงสว่างไม่พอ และอีกหลายประการ

3. สถานที่จัดตั้งต้นเทียนให้ประชาชนชม ก่อนวันแห่ มีการปรับเปลี่ยน และตั้งอยู่ห่างไกล บางส่วนไม่มีคนได้ชม ทำให้ช่างเทียนพรรษาและคุ้มวัดต่างๆเสียโอกาส

รับฟังความเห็น-งานแห่เทียนอุบล66-03.jpg

4. สถานที่จัดขบวนแห่เทียน มีการปรับเปลี่ยนจากที่เดิม ทำให้การแสดงคับแคบ และขบวนเทียน ขบวนฟ้อนขาดตอน ทำให้เวลาแสดงยืดเยื้อจนถึงเวลา 17:00 น และปัญหาจราจรแทรกซ้อน มีรถตัดหน้าขบวนฟ้อนตามแยกต่างๆ และอื่นๆ

5. ปัญหาการแสดงภาคกลางคืนและเสียงรบกวนจากร้านค้าในลานขวัญเมือง รวมทั้งการจัดที่นั่งชมเทียน มีความแออัด ไม่สะดวกทั้งเจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว

6. การจัดขบวนรำ จำนวนผู้รำ จะต้องไม่มากเกินไป ปกติ 80 คน และรวมทั้งกรรมการหรือผู้แทนคุ้มวัดอีก 20 คน

7. ปัญหาภาพรวม เริ่มตั้งแต่ระบบการจัดการจราจร ไม่มีป้ายแนะนำที่ชัดเจน เพื่อใช้ทางเลี่ยง ทางลัด ทางตรงหรือ ห้ามผ่าน รวมทั้งแนะนำสถานที่จอดรถรับส่งนักท่องเที่ยว รถบัส รถตู้ และรถบริการอื่นๆ

8. ปัญหาด้านสถานที่จัดงาน กับสถานที่จำหน่ายสินค้า ทับซ้อนกัน จนกระทบการจัดระเบียบของเทศกิจ และผู้รับเหมา

รับฟังความเห็น-งานแห่เทียนอุบล66-04.jpg

9. ปัญหาและข้อเสนอแนะเรื่องการตัดสินประกวดต้นเทียน ช่างเทียนขอคำแนะนำจากคณะกรรมการตัดสิน เมื่อประกาศผลแล้ว ขอให้กรรมการได้ชี้แนะว่าต้นเทียนที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือชมเชย ว่า มีจุดอ่อนตรงไหน หรือช่างเทียนพรรษาไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ เผื่อช่างเทียนจะได้นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาต่อไป เพราะถ้าตัดสินและบอกแต่ลำดับ ช่างเทียนจะขาดโอกาสในการพัฒนา

10. การจัดงานที่มีปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพราะขาดการเชื่อมโยงของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และส่วนใหญ่จะเป็นระบบราชการมากกว่า

การระดมแนวคิดและสืบสานจากการจัดงานที่มีการวิจัย มีรูแบบที่ดี เพราะมีพลังจากทุกภาคส่วน คือ ภูมิพลังเมืองอุบล การจัดงานประเพณี ไม่ใช่เวทีแข่งขัน ต้องระดมทุกภาคส่วน ร่วมทำบุญถวายเป็นพุทธบูชา และการแสดงออกทุกกิจกรรม จะส่งผลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะส่งผ่านประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เช่น ไกด์ อุบล อุบลคอนเนค นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ซึ่งคณะทำงานจะได้สรุปและนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี รับทราบตามลำดับต่อไป

ปัญญา แพงเหล่า/รายงาน

รับฟังความเห็น-งานแห่เทียนอุบล66-05.jpg

Public hearing and participation meeting Ubon candle parade 2023

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511