guideubon

 

ลำดับขบวนแห่ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2565

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องานว่า “121 ปี ทวยราษฎร์ไฝ่ธรรม งามลำเทียนพรรษา” ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 

สำหรับวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 จะมีพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณปะรำพิธี หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม โดยมีลำดับขบวนรำ และขบวนต้นเทียน ดังนี้

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

ขบวนเทียนหลวงพระราชทาน โดย ข้าราชการชุดปกติขาว
1. เทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน

ขบวนรำ “เทิดพระเกียรติทูลพระขวัญพระพันปีหลวง” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2. ขบวนเฉลิมพระเกียรติ

ขบวนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. เทียนโบราณ

ขบวนรำ อุบลอุบล-โฮมบุญ เข้าพรรษา นอ – นบ วันทาบูชาพุทธคุณ โดย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
4. ต้นเทียนวัดผาสุการาม (โชว์) ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่

ขบวนรำ ฟ้อนสืบฮีตตามฮอยศิลป์ ถิ่นอีสาน โดย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
5. ต้นเทียนวัดพระธาตุหนองบัว ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่
6. ต้นเทียน อ.กันทรารมย์ ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

ขบวนรำ ชุดมโนราห์, ตารีกีปัส โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7. ขบวนเรือพนมพระ

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

ขบวนรำ แซ่ซ้องผองศรัทธา พุทธบูชาเทียนแห่งธรรม โดย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
8. ต้นเทียนวัดพลแพน ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
9. ต้นเทียนวัดใต้ท่า ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

10. ขบวน Miss Cacdle Festival
11. ขบวนศิลปินแห่งชาติ

ขบวนรำ ฟ้อนออนซอนเมืองบัว โดย โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
12. ต้นเทียน อ.บุณฑริก ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง
13. ต้นเทียน อ.น้ำขุ่น ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

ขบวนรำ ฮ่วมใจ เทิคไท้พระชนนีพระพันปีหลวง โดย โรงเรียนอุบลวิทยาคม
14. ต้นเทียนวัดมหาวนาราม ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง
15. ต้นเทียน อ.เหล่าเสือโก้ก ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก
16. ต้นเทียนวัดโพธิ์ตาก ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

ขบวนรำ รำชีวิตชาวนา โดยคุ้มวัดแสนสุข
17. ต้นเทียนวัดแสนสุข (มมร.) ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก
18. ต้นเทียน อ.นาเยีย ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

ขบวนรำ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา โดย โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
19. ต้นเทียน อ.สว่างวีระวงศ์ ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่
20. ต้นเทียน อ.พิบูลมังสาหาร ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

ขบวนรำ ฟ้อนรำกลองยาวตาลสุมศรีวนาลัย  โดย อ.ตาลสุม
21. ต้นเทียน อ.ตาลสุม ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก
22. ต้นเทียนวัดเวียงเกษม ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

ขบวนรำ น้อมบูชาบูรพาจารย์ชาวอุบล โดย โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา
23. ต้นเทียนวัดไชยมงคล ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่
24. ต้นเทียน อ.เขมราฐ ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

ขบวนรำ วาดฟ้อนทูลพระขวัญ โดย โรงเรียนอาเวมารีอา
25. ต้นเทียนวัดกลาง ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง
26. ต้นเทียนวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

ขบวนรำ ฟ้อนฮุ่งเฮือง เมืองสี่แสง โดย โรงเรียนนารีนุกูล
27. ต้นเทียนวัดบูรพา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
28. ต้นเทียนชุมชนวัดเลียบ 3 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

ขบวนรำ ฟ้อนออนซอนตระการสืบสานฮอยศิลป์ เทิดไท้องค์ภูมิมินทร์มหาราชา โดย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
29. ต้นเทียน อ.ตระการพืชผล ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง
30. ต้นเทียน อ.เขื่องใน ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

ขบวนรำ ฟ้อนออนซอนเมืองน้ำยืน โดยเทศบาลตำบลน้ำยืน
31. ต้นเทียน อ.น้ำยืน ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก
32. ต้นเทียน อ.นาตาล ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

ขบวนรำ ฟ้อนเทิดไท้องค์ราชัน โดย โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
33. ต้นเทียน อ.สิรินธร ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก
34. ต้นเทียน อ.ศรีเมืองใหม่ ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก
35. ต้นเทียน เทศบาลเมืองเดช ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่

ขบวนรำ อาชีวศึกษาถวามพระพร 90 พรรษาพระพันปี พระบารมีแห่งศาสตร์ศิลป์ โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
36. ต้นเทียนวัดเมืองเดช ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่
37. ต้นเทียนวัดสุทัศนาราม ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียนอุบล-06.jpg

ขบวนรำ ฟ้อนฮีตศรัทธาแห่เทียนพรรษาบูชาพระปทุม โดย โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
38. ต้นเทียน อ.ดอนมดแดง ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก
39. ต้นเทียน อ.ทุ่งศรีอุดม ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่

ขบวนรำ สืบสาน งานศิลป์ เยือนถิ่น เมืองดอกบัว โดย โรงเรียนปทุมพิทยาคม
40. ต้นเทียนวัดแจ้ง ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง
41. ต้นเทียน อ.โขงเจียม ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

ขบวนรำ รำกาบบัวน้อมวันทานำบูชาพระบรมพุทโธ โดย โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
42. ต้นเทียน อ.ม่วงสามสิบ ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง
43. ต้นเทียนวัดแสงเกษม ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

 ขบวนรำ เข้าพรรษาชาวสำโรง โห่ฮ้อง แห่เทียน โดย โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
44. ต้นเทียน อ.สำโรง ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง
45. ต้นเทียนวัดสารพัฒนึก ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

พระมิ่งขวัญแก้วไผทวิทยาลัยพยาบาลยอเหนือเกล้าเหล่าสยาม โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
46. ต้นเทียนศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่ ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง
47. ต้นเทียนวัดเมืองเดช (ชุมชนแสนตอ-เมืองใหม่) ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

ขบวนรำ ฟ้อนสืบฮีตธรรม นำฮอยเทียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
48. ต้นเทียนวัดหายโศก ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

ขบวนรำ ฟ้อนอภิวาท วันทา นารีรัตน์พยาบาล ราชภัฏอุบลราชธานีศรีวนาลัย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
49 ต้นเทียนวัดภูเขาแก้ว ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียนอุบล-07.jpg

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียนอุบล-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511