guideubon

 

ยลเทียนพรรษา ปี 2564 ประเภทแกะสลัก วัดศรีแสงทอง

ยลเทียนพรรษา-วัดศรีแสงทอง-01.jpg

ต้นเทียนวัดศรีแสงทอง เป็นต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

ขนาดต้นเทียน 2.5 เมตร ความยาว 6 เมตร และสูง 4 เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ลำต้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร สูง 1.70 เมตร ส่วนยอด 0.50 เมตร ลักษณะยอดของต้นเทียนเป็นลวดลาย ลวดลายของลำตัน แกะสลักเป็นรูปพุทธประวัติปางตรัสรู้ ซึ่งพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้หลุดจากบ่วงแห่งความทุกข์ทั้งมวล และได้รู้ถึงที่สุดแห่งธรรมคือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ประกอบเข้ากับลายไทยเช่น กนกเปลว กนกหัวนาค กนกก้านขด กนกใบเทศ อย่างเหมาะสมกลมกลืน อ่อนช้อย สวยงามวิจิตรพิสดาร

2. ฐานรองรับตันเทียน 
- ฐานชั้นแรก แกะสลักเป็นลายบัวกลีบบัวขนุน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร สูง 0.50 เมตร
- ฐานขบวนเทียน มีขนาดกว้าง 2.50 เมตร ความยาวรวมกับที่ยื่นออกมา 3.50 เมตร สูงจากระดับพื้นถึงส่วนลำต้น 5 เมตร ไม่รวมส่วนยอด 0.50 เมตร แกะสลักเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในอริยบทต่างๆ ทั้งยังไม่ออกผนวชและออกผนวชแล้ว

3. ส่วนหน้า แกะสลักเป็นภาพพญามุจลินทร์ ซึ่งถือดอกบัวไว้ เพื่อทำการสักการะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเข้าพรรษา ซึ่งพญามุจลินทร์นาคราช มีความเชื่อในทางพุทธศาสนา โดยเป็นผู้แผ่พังพานปกป้องพระสมณโคคม ครั้นเกิดพายุฝนเป็นเวลา 7 วัน ขณะเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่ 1 หลังการ ตรัสรู้ ณ ใด้ต้นมุจลินทร์หรือคันจิก

เจ้าชายสิทธัตถะ ออกผนวช ซึ่งได้ขี่ม้ากัณฐกะ และมีนายฉันนะเป็นคนถือหางม้า กระโจนข้ามแม่น้ำอโนมา เทพเทวดามารายล้อมโดยยกขาม้าทั้ง 4 เอาไว้ มีเหล่าทวยเทพอีก 2 องค์ มีหน้าที่ถือพานผ้าไตรและพุ่มบาตรกระหนาบข้างม้า เพื่อให้เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวช และจะมีฐานรองรับต้นเทียนเป็นดอกบัว 

ต่อมาเป็นตอนที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้ ท้าวสหัมบดีพรหม ได้มาอาราธนาทูลเชิญพระพุทธองค์ให้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อโปรดเหล่าเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งมีปัญหาแตกต่างกันออกไป ให้มีโอกาสได้หลุดพันจากห้วงแห่งความทุกข์ หลุดจากบ่วงแห่งโอมะสงสาร ที่สุดแห่งธรรม คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

ตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แควันมัลละ

4. ส่วนด้านหลัง ของต้นเทียนเป็นพญาสุบรรณ

ช่างทำต้นเทียน
พระอธิการณรงค์ชับ ฐิตญาโณ (เจ้าอาวาส) / สามเณรแม็กนั่ม ม่วงเพชร / นายทัศนัย สินธ์งาม / นายวิฑูรย์ บำบัด / นายวุฒิชัย หอมบุญ / นายกำจร โคตุคร / นายอานนท์ คนดี

ยลเทียนพรรษา-วัดศรีแสงทอง-02.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดศรีแสงทอง-03.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดศรีแสงทอง-04.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดศรีแสงทอง-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511