guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา งานแห่เทียนอุบลฯ ปี 2562

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา-2562-02.jpg

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  12-17 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการอรุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้่องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และได้จัดให้มีการประกวดต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา-2562-01.jpg

บัดนี้ การตัดสินการประกวดต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดอุบลราชธานี จังประกาศผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ดังนี้

ต้นเทียนพรรษา-2562-วัดผาสุการาม-01.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ปี 2562 ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่

รางวัลที่ 1 ได้แก่ วัดผาสุการาม
รางวัลที่ 2 ได้แก่ วัดพระธาตุหนองบัว
รางวัลที่ 3 ได้แก่ วัดไชยมงคล
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดศรีอุบลรัตนาราม
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดเมืองเดช

ต้นเทียนพรรษา-2562-วัดเลียบ-01.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ปี 2562 ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

รางวัลที่ 1 ได้แก่ วัดเลียบ
รางวัลที่ 2 ได้แก่ อ.เขมราฐ
รางวัลที่ 3 ได้แก่ วัดกลาง
รางวัลชมเชยได้แก่ วัดศรีแสงทอง
รางวัลชมเชยได้แก่ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

ต้นเทียนพรรษา-2562-อำเภอกันทรารมย์-01.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ปี 2562 ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

รางวัลที่ 1 อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
รางวัลที่ 2 วัดแสนสุข (มมร.)
รางวัลที่ 3 อ.น้ำขุ่น
รางวัลชมเชย ได้แก่ อ.นาเยีย
รางวัลชมเชย ได้แก่ อ.น้ำยืน

ต้นเทียนพรรษา-2562-วัดศรีประดู่-01.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ปี 2562 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

รางวัลที่ 1 ได้แก่ วัดศรีประดู่
รางวัลที่ 2 วัดแจ้ง
รางวัลที่ 3 ได้แก่ วัดพลแพน
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดบูรพาราม

ต้นเทียนพรรษา-2562-วัดมหาวนาราม-01.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ปี 2562 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

รางวัลที่ 1 ได้แก่ วัดมหาวนาราม
รางวัลที่ 2 ได้แก่ อ.ตระการพืชผล
รางวัลที่ 3 ได้แก่ อ.นาจะหลวย
รางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดสุทัศนาราม

ต้นเทียนพรรษา-2562-วัดหายโศก-01.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ปี 2562 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

รางวัลที่ 1 ได้แก่ วัดหายโศก
รางวัลที่ 2 ได้แก่ อำเภอโพธิ์ไทร
รางวัลที่ 3 ได้แก่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก
รางวัลชมเชยได้แก่ วัดนาควาย
รางวัลชมเชยได้แก่ มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ต้นเทียนพรรษา-2562-อำเภอสว่างวีระวงศ์-01.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ปี 2562 ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่

รางวัลที่ 1 ได้แก่ อำเภอสว่างวีระวงศ์
รางวัลที่ 2 วัดหลวง อ.พิบูลมังสาหาร
รางวัลที่ 3 ได้แก่ อำเภอบุณฑริก
รางวัลชมเชย ได้แก่ เทศบาลเมืองเดชอุดม
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดชัยอุดม อ.เดชอุดม

ต้นเทียนพรรษา-2562-วัดโพธิ์ตาก-01.jpg

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ปี 2562 ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

รางวัลที่ 1 ได้แก่ วัดโพธิ์ตาก
รางวัลที่ 2 ได้แก่ วัดเวียงเกษม อ.เดชอุดม
รางวัลที่ 3 ได้แก่ อำเภอตาลสุม
รางวัลชมเลย ได้แก่ อำเภอสิรินธร

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511