guideubon

 

ลำดับขบวนแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2560

ลำดับขบวนแห่เทียน-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชม ขบวนแห่เทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2560 วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ บริเวณปะรำพิธี หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม เคลื่อนขบวนแห่ไปตามถนนอุปราช เข้าสู่ถนนชยางกูร ถึงสี่แยกปั้มน้ำมันเอสโซ่ รวมระยะทาง 1.3 กิโลเมตร

พิธีกรสนาม-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

ซึ่งปีนี้ มีจุดบรรยายขบวนแห่เทียนทั้งหมด 5 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม นายวิโรจน์ เซมรัมย์ นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ นายยุทธชัย บุ้งทอง นายกรกช ภูมี

จุดที่ 2 หน้าศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) นางทัชวรรณ นรเจริญ น.ส.อาทิตยาภา ชาบุญเรือง นายณรงค์ แผลงศร

จุดที่ 3 หน้าโรงแรมบัวบูติก นางจรัสพร คมพยัคฆ์ น.ส.อรุณรัตน์ อ่างแก้ว นายสุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

จุดที่ 4 หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุบลฯ น.ส.ขนิษฐวดี ภูธรโยธิน น.ส.สุภาวดี ตาสว่าง ร.ต.ต.ธิติพันธ์ เจริญชัย

จุดที่ 5 หน้าปั้มน้ำมันเอสโซ่ กิโลศูนย์ น.ส.ฉัตรสุดา โคตรพัฒน์ น.ส.จารุวรรณ บุตรเคน นายวิสุทธิ์ มาลัย 

ลำดับขบวนแห่เทียน-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

สำหรับ การปล่อยขบวนแห่เทียน มีลำดับขบวนแห่ ดังนี้

ขบวนที่ 1 ชุดการแสดง "พุทธรักษา น้อมเกล้าถวายอาลัย" โดย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

- เทียนพรรษาพระราชทาน /องค์ประกอบเทียนหลวง โดย ม.อุบลราชธานี

ขบวนศิลปินอีสาน-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

ขบวนที่ 2 ชุดการแสดงจาก คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

- ขบวนศิลปินอีสาน

ขบวนที่ 3 ขบวนต้นเทียน ทศชาติชาดก

- เตมียชาดก ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง จาก อ.ตระการพืชผล
- มหาชนกชาดก ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง จาก วัดกลาง
- สุวรรณสามชาดก ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง จาก วัดท่าังหิน
- เนมิราชชาดก ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง จาก วัดนาควาย
- มโหสถชาดก ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง จาก อ.นาจะหลวย
- ภูริทัตชาดก ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง จาก วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
- จันทกุมารชาดก ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง จาก อ.เขมราฐ
- นารถชาดก ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง จาก วัดมหาวนาราม
- วิฑูรชาดก ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง จาก มมร.วัดแสนสุข
- เวสสันดรชาดก ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง จาก อ.เขื่องใน
- ตรัสรู้ ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง จาก วัดเลียบ

ชนะเลิศแกะสลักขนาดใหญ่-วัดทุ่งศรีเมือง-01.jpg

ขบวนที่ 4 ฮีตสิบสอง เดือน 1 บุญเข้ากรรม โดยโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ วัดทุ่งศรีเมือง ชนะเลิศปี พ.ศ.2559

ขบวนที่ 5 ฮีตสิบสอง เดือน 2 บุญคูณลาน โดยโรงเรียนอาเวมารีอา

- ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ วัดพลแพน
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก วัดหายโศก
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณ อบต.นาเจริญ /ขบวนร่วมจากโรงเรียนนาเจริญ

ลำดับขบวนแห่เทียน-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

ขบวนที่ 6 ฮีตสิบสอง เดือน 3 บุญข้าวจี่ โดยโรงเรียนอุบลวิทยาคม

- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ อ.เดชอุดม
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก อ.นาเยีย
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก อ.น้ำยืน / ขบวนร่วม 60 คน

ขบวนที่ 7 ฮีตสิบสอง เดือน 4 บุญผะเหวด โดยโรงเรียนปทุมพิทยาคม

- ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ วัดแจ้ง
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก อ.ทุ่งศรีอุดม
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณ อ.สว่างวีระวงศ์

ขบวนที่ 8 ฮีตสิบสอง เดือน 5 บุญสงกรานต์ โดย ม.การจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น

- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ วัดพระธาตุหนองบัว
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก วัดปทุมมาลัย
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก อ.ตาลสุม

ลำดับขบวนแห่เทียน-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

ขบวนที่ 9 ฮีตสิบสอง เดือน 6 บุญบั้งไฟ โดยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ อบต.กุดลาด
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก อ.กุดข้าวปุ้น
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก อ.ศรีเมืองใหม่

ขบวนที่ 10 ฮีตสิบสอง เดือน 7 บุญซำฮะ โดยโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ วัดศรีอุบลรัตนาราม
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก อ.สำโรง
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก อ.น้ำขุ่น

ขบวนที่ 11 ฮีตสิบสอง เดือน 8 บุญเข้าพรรษา โดยโรงเรียนนารีนุกูล

- ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ วัดบูรพา
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณ อ.พิบูลมังสาหาร
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณ อ.เดชอุดม
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณ อ.บุณฑริก

ขบวนที่ 12 ฮีตสิบสอง เดือน 9 บุญข้าวประดับดิน โดยคณะบริหาร ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

- ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ วัดมหาวนาราม
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก อ.โขวเจียม
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก อ.นาตาล

ลำดับขบวนแห่เทียน-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

ขบวนที่ 13 ฮีตสิบสอง เดือน 10 บุญข้าวสาก โดยโรงเรียนปทุมวิทยากร

- ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ วัดศรีประดู่
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก วัดสารพัฒนึก
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก อ.สิรินธร

ขบวนที่ 14 ฮีตสิบสอง เดือน 11 บุญออกพรรษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ วัดไชยมงคล
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ขบวนที่ 15 ฮีตสิบสอง เดือน 12 บุญกฐิน โดยโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ วัดผาสุการาม

การแสดงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์

- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง อ.ม่วงสามสิบ
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง วัดสุทัศนาราม

ลำดับขบวนแห่เทียน-งานแห่เทียนอุบล-06.jpg

ขบวนที่ 16 ขบวนแห่ อ.เหล่าเสือโก้ก

- ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก อ.เหล่าเสือโก้ก

ขบวนแห่ อ.ดอนมดแดง

- ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก อ.ดอนมดแดง 

ขบวนที่ 17 ขบวนแห่ มจฬ.

- ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง มจฬ.วัดมหาวนาราม
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง อ.บุญฑริก
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก วัดป่าแสนอุดม
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง วัดกุดคูณ
- ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่

ขบวนที่ 18 ขบวนเทียน 999 เล่ม

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511