guideubon

 

ภาพขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน

 เทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน-พระราชทาน-01.jpg

วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ภายหลังพิธีเปิดงานแล้ว ได้มีขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำเป็นขบวนแรก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของชาวอุบลทั้งปวง 

เทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน-พระราชทาน-02.jpg

จากนั้น อัญเชิญนำไปทอดถวายเป็นพุทธบูชาตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

เทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน-พระราชทาน-03.jpg

ไกด์อุบล : เทียนพรรษาพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2522 คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาร่วมกันว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีเป็นงานใหญ่ระดับชาติ ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังนานาชาติ จึงได้พร้อมใจกันกราบบังคมทูลขอพระราชทานเทียนพรรษา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากที่พระองค์ทรงกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานแก่พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครปกติ เพื่ออัญเชิญชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี และนำไปจุดบูชาพระรัตนตรัยในพระอารามหลวงแห่งใดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป ซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเทียนพรรษาแก่จังหวัดอุบลราชธานีตามความประสงค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้น (นายประมูล จันทรจำนง) พร้อมคณะ ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน เข้าเฝ้ารับพระราชทานเทียนพรรษาจากพระองค์ท่าน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ก่อนวันเริ่มงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 7 วัน ได้มีพิธีรับอย่างสมพระเกียติ พร้อมอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลในงาน เป็นเทียนพรรษาต้นเดียวที่พระราชทานให้กับต่างจังหวัด และในขบวนแห่เทียนพรรษาต่อไป นับจากปี พ.ศ.2522 เป็นต้นมา 

เทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน-พระราชทาน-05.jpg

ไกด์อุบล : สำหรับเทียนพรรษาพระราชทาน เป็นเทียนหล่อสำเร็จประดับด้วยลายไทย ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว สูงประมาณ 1 เมตร ทรง 8 เหลี่ยม คล้ายพานรองรับ องค์ประกอบที่สำคัญพระราชทานพร้อมกับต้นเทียน 3 อย่าง ได้แก่ ไจฝ้ายสำหรับทำไส้เทียน 1 ไจ เทียนชนวนทำจากขี้ผึ้งแท้ 1 เล่ม และไม้ขีดไฟ 1 กลัก เมื่อผู้เข้าเฝ้าฯ ได้รับพระราชทานเทียนพรรษาแล้วอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานมาทางเครื่องบิน และมีพิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานอย่างสมพระเกียรติ 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511