guideubon

 

ขบวนต้นเทียนพรรษาประวัติศาสตร์ ยาวที่สุดในโลก

ต้นเทียนยาวที่สุดในโลก-อุบล-01.jpg

ขบวนต้นเทียนพรรษาที่ยาวที่สุดในโลกนี้ มีความยาวถึง 40 เมตร แบ่งออกเป็น 4 ขบวนๆ ละ 10 เมตร (เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย และการเข้าขบวนแห่) แสดงถึงเรื่องราวทางพุทธศาสนา คือ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ควบคุมดูแลโดย พระครูอุบลคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเลียบ มีนายพุทธิศักดิ์ ภาดี เป็นหัวหน้าช่าง สนับสนุนการจัดทำโดยจังหวัดอุบลราชธานี

ต้นเทียนยาวที่สุดในโลก-อุบล-02.jpg

ส่วนที่ 1 ปางประสูติ ด้านหน้าแกะสลักเป็นรูปพญาครุฑยุดนาค ถัดมาเป็นพุทธประวัติ ตอนทูลอัญเชิญจุติ

ต้นเทียนยาวที่สุดในโลก-อุบล-04.jpg

ส่วนที่ 2 ปางตรัสรู้ แกะสลักเป็นรูปเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงม้ากัณฐกะ และฉันทะ ผู้ติดตามของเจ้าชชายสิทธัตถะ พร้อมเหล่าทวยเทพเทวดา เหาะข้ามฝั่งแม่น้ำอโนมานที เพื่อเสด็จออกบวช ถัดมาเล่าเรื่องสื่อถึงพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรทุกรกิริยา ก่อนที่จะตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ต้นเทียนยาวที่สุดในโลก-อุบล-05.jpg

ส่วนที่ 3 ด้านหน้าแกะสลักเป็นรูปคชสิงห์ ถัดมาเป็นเล่าเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ต้นเทียนยาวที่สุดในโลก-อุบล-06.jpg

ส่วนที่ 4 ปางปรินิพพาน ด้านหน้าแกะสลักเป็นรูปกินรี 3 องค์ พร้อมด้วยพญานาคด้านข้าง ถัดมาเล่าเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน

ต้นเทียนยาวที่สุดในโลก-อุบล-07.jpg

ต้นเทียนยาวที่สุดในโลก-อุบล-08.jpg

นายพุทธิศักดิ์ ภาดี หัวหน้าช่าง

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511