guideubon

 

เทียนพรรษาพระราชทาน เทียนชัยมิ่งมงคลของชาวอุบลฯ

เทียนพรรษา-พระราชทาน-อุบล-02.jpg

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มายังจังหวัดอุบลราชธานี โดยทางเครื่องบิน ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 จากนั้นได้จัดขบวนอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรออัญเชิญเป็นขบวนนำในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี วันที่ 20 กรกฎาคม 2559

เทียนพรรษา-พระราชทาน-อุบล-03.jpg

สำหรับเทียนพรรษาพระราชทานนี้ มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2522 คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาร่วมกันว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีเป็นงานใหญ่ระดับชาติ มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน และมีการประชาสัมพันธ์ไปยังนานาชาติ ด้วย จึงได้พร้อมใจกันกราบบังคมทูล ขอพระราชทานเทียนพรรษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากที่พระองค์ทรงกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแก่พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครปกติ เพื่ออัญเชิญเป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี และนำไปจุดบูชาพระรัตนตรัยในพระอารามหลวงแห่งใดแห่งหนึ่งใน จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

เทียนพรรษา-พระราชทาน-อุบล-06.jpg

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเทียนพรรษาแก่จังหวัดอุบลราชธานีตามความประสงค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้น (นายประมูล จันทรจำนง) พร้อมคณะ ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงานเข้าเฝ้ารับพระราชทานเทียนพรรษาจากพระองค์ท่าน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ก่อนวันเริ่มงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 7 วัน ได้มีพิธีรับอย่างสมพระเกียติ พร้อมอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลในงาน เป็นเทียนพรรษาต้นเดียวที่พระราชทานให้กับต่างจังหวัด และในขบวนแห่เทียนพรรษาต่อไป นับจากปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา

เทียนพรรษา-พระราชทาน-อุบล-04.jpg

เทียนพรรษาพระราชทาน เป็นเทียนหล่อสำเร็จ ประดับด้วยลายไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว สูงประมาณ 1 เมตร ทรง 8 เหลี่ยม คล้ายพานรองรับ พระราชทานพร้อมกับต้นเทียน 3 อย่าง ได้แก่ ไจฝ้ายสำหรับทำไส้เทียน 1 ไจ เทียนชนวนทำจากขี้ผึ้งแท้ 1 เล่ม และไม้ขีดไฟ 1 กลัก เมื่อผู้เข้าเฝ้าฯ ได้รับพระราชทานเทียนพรรษาแล้ว จะอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานมาทางเครื่องบิน และมีพิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานอย่างสมพระเกียรติ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราธานี จากนั้นเคลื่อนขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ไปยังจุดที่ตั้งที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

การกำหนดว่า ในแต่ละปี จะนำเทียนพรรษาพระราชทานไปถวายยังพระอารามหลวงแห่งใดนั้น ให้ใช้วิธีหมุนวียนกันไปตามวัดพระอารามหลวงของจังหวัด ซึ่งมีด้วยกัน 3 แห่ง ได้แก่ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วัดมหาวนาราม และวัดศรีอุบลรัตนาราม สำหรับในปี พ.ศ.2559 นี้ กำหนดถวาย ณ วัดศรีอุบลรัตนราม วันที่ 20 กรกฎาคม 2559

ผ้าอาบน้ำฝน-พระราชทาน-แห่เทียนอุบล-01.jpg

และในปี พ.ศ.2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าอาบน้ำฝนเพิ่มในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษามาถึงปัจจุบัน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511