guideubon

 

10 ทีม เยาวชนภูมิภาคอีสาน ประกวดแกะสลักเทียนพรรษา ปี 2562

แกะสลักเทียนเยาวชน-01.jpg

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ในงาน “118 ปี ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน”

แกะสลักเทียนเยาวชน-02.jpg

การประกวดการแกะสลักเทียนพรรษาด้วยประติมากรรมภาพนูนต่ำ จากวัสดุเทียน รูปแบบประติมากรรมประเพณีร่วมสมัยในหัวข้อพุทธประวัติ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมผสม ทีมละไม่เกิน 3 คน รวมครูผู้ควบคุม ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 ทีม ประกอบด้วย โรงเรียนอัชสัมชัญอุบลราชธานี จำนวน 2 ทีม โรงเรียนนาส่วงวิทยาคม จำนวน 2 ทีม โรงเรียนวารินชำราบ จำนวน 3 ทีม และโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนบุญฑริกวิทยาคาร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนละ 1 ทีม

แกะสลักเทียนเยาวชน-03.jpg

ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด มีขนาด 80X100X8 เซนติเมตร เนื้อหาของผลงานจะต้องตอบโจทย์ชัดเจนตรงตามหัวข้อ มีองค์ประกอบการจัดวางที่ประสานกลมกลืนกับเนื้อหาการสร้างสรรค์ ถูกต้องตามแบบอย่างประติมากรรม ผลงานมีทักษะฝีมือและความประณีต จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดการประกวดในระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.3-16.30 น. และประกาศผลพร้อมมอบรางวัล ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ธรรม เทียน ศิลป์” (Dhamma candle Art) ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยเฉพาะงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้กลุ่มเยาวชนเกิดความรักและหวนแหนศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นและของชาติสืบไป

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511