กระดานข่าวชาวอุบล

ไกด์อุบล : พาเที่ยวเมืองอุบล อย่างคนอุบลเที่ยว
วันเวลาปัจจุบัน อังคาร เม.ย. 24, 2018 3:29 pm

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 9 โพสต์ ] 
เจ้าของ ข้อความ
โพสต์เมื่อ: อังคาร พ.ย. 17, 2009 7:44 pm 
ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารบริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารบริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 หลัง ตามแบบรูป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) งบประมาณค่าก่อสร้างตามที่ได้รับจัดสรรภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เป็นเงินจำนวน 250.-ล้านบาท (-สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน-)
2) ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารบริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ เป็นเงินจำนวน 255,999,999.04 บาท (-สองร้อยห้าสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สตางค์-)
3) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลงานประกอบด้วย ดังนี้
3.1.1 ผลงานก่อสร้างโรงพยาบาลหรืออาคารเรียนทางการแพทย์ วงเงินไม่น้อยกว่า 115,000,000.- บาท เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเชื่อถือ ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานการก่อสร้างย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี นับจากวันยื่นข้อเสนอทางเทคนิค โดยให้แนบสำเนาคู่สัญญามาในบัญชีส่วนที่ 2 ด้วย
3.1.2 ผลงานจากข้อ 3.1.1 จะต้องมีความล่าช้ากว่าสัญญาหลักไม่เกิน 210 วัน
3.1.3 ผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคจะต้องแสดงฐานะทางการเงิน คือแสดงงบดุลของผู้เสนอราคาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และจะต้องมีค่าเป็นบวกหรือมีค่าเท่ากับศูนย์ เพื่อลดปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้ประกอบการ
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ


-2-

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยื่นเอกสารทางเทคนิค) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 09.00 -11.00 น. ณ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ชั้น 2 กำหนดชี้สถานที่ก่อสร้าง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 - 15.00 น. และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.30 น.
3.6 กำหนดเสนอราคาแข่งขันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ณ สถานที่เสนอราคา ชั้นที่ 4 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราธานี
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 90,000.-บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-) ได้ที่งานการเงิน สำนักงานคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-20 พฤศจิกายน 2552 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.cmp.ubu.ac.th/ และ/หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 045-353923 ในวัน เวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552(ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ้างอิง..www.cmp.ubu.ac.th


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: พุธ พ.ย. 18, 2009 1:11 am 
ออฟไลน์
ไกด์อุบล คนกันเอง
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ เม.ย. 06, 2005 9:24 am
โพสต์: 388
ที่อยู่: ตระการพืชผล อุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช
เริ่มมีโครงการออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้ว

ยินดีกับความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งครับ

:) :)

_________________
ตระการเมืองข้าวหอม พรั่งพร้อมเกลือสินเธาว์ ถิ่นเก่าวัฒนธรรม งามล้ำหอไตร น้ำใสหนองขุหลุ อุดมสมด้วยพืชผล


ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: พุธ พ.ย. 18, 2009 8:57 am 
ยินดีด้วยอย่างยิ่งกับจุดเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ว่าแต่พอมีภาพหรือโมเดลของอาคารหรือเปล่าครับอยากดูรูปแบบ เพราะปกติ แบบจะสวยมีเอกลักษณ์ รบกวนด้วยนะครับ


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: พุธ พ.ย. 18, 2009 7:42 pm 
เป็นอาคารขนาดความสูง 9 ชั้นครับ
สถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้กับอาคารหอประชุมขนาดความจุ 5,000 คน ที่กำลังก่อสร้า้งอยู่ขนาดนี้ครับ


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: จันทร์ พ.ย. 23, 2009 3:06 pm 
ออฟไลน์

ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ก.ย. 28, 2009 12:30 pm
โพสต์: 2
ที่อยู่: ม.อุบล
ม.อุบลมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทั้งวิจัย วิชาการ ทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และอย่างอื่นอีกมากมายเราภูมิใจในสถาบันของเรา


ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: จันทร์ ก.พ. 22, 2010 1:58 pm 
ดีคับตอนก็มีไฟแดงหน้ามอ2ที่แล้วติดกันเลย


ข้างบน
  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: ศุกร์ เม.ย. 08, 2011 7:25 pm 
ออฟไลน์
สมาชิกใหม่ ไกด์อุบล
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ เม.ย. 19, 2009 11:31 am
โพสต์: 75
ที่อยู่: Mukdahan & Ubon Ratchathani
ม.อุบล กำลังจะมีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองครับ น่าจะเปิดใช้ปี 2558


ไฟล์แนป:
Untitled.jpg
Untitled.jpg [ 112.56 KiB | เปิดดู 7006 ครั้ง ]

_________________
รักเธอเสมอถ้ายังไม่เจอคนใหม่ จะรักเธอตลอดไป ถ้ายังหาคนใหม่ไม่เจอ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: ศุกร์ เม.ย. 08, 2011 8:32 pm 
ออฟไลน์
สมาชิกใหม่ ใจเกินร้อย

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ธ.ค. 21, 2008 8:38 am
โพสต์: 128
ที่อยู่: อุบลราชธานี
ถนนหน้าม.อุบลครับ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

_________________
อุบลน่าพักคึกคักอยู่เสมอ


ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์เมื่อ: เสาร์ เม.ย. 09, 2011 12:13 am 
ออฟไลน์
สมาชิกใหม่ ไกด์อุบล
ภาพประจำตัวสมาชิก

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ เม.ย. 19, 2009 11:31 am
โพสต์: 75
ที่อยู่: Mukdahan & Ubon Ratchathani
อีก หน่อย ม.อุบล ก็จะมีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คือ ตอนนี้แค่ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี

_________________
รักเธอเสมอถ้ายังไม่เจอคนใหม่ จะรักเธอตลอดไป ถ้ายังหาคนใหม่ไม่เจอ


ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 9 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
cron
POWERED_BY
Thai language by phpBBThailand.com