<ยินดีต้อนรับผู้ว่าฯ คนใหม่ นายสุธี มากบุญ>-ยินดีต้อนรับผู้ว่าฯ คนใหม่ นายสุธี มากบุญ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ยินดีต้อนรับผู้ว่าฯ คนใหม่ นายสุธี มากบุญ-
-

          นายจีรศักดิ์  เกษณียบุตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เกิดเมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2488  เป็นชาวอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี     

          การศึกษา ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนประจำอำเภอ ,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี 2512 และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เมื่อปี 2535            

          ชีวิตครอบครัว พบรักที่อำเภอหล่มเก่า  จ.เพชรบูรณ์ เมื่อปี 2517 ขณะดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอโท กับคุณเตือนใจ(ต่าย)   เกษณียบุตร  สกุลเดิม สุมาลย์กันต์   เกิดที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  บรรพบุรุษ เมืองเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา สมรส เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2521  ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขนุน(ทัด สุวรรณ กลึงประชาสรรค์) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  และดำรงตำแหน่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  คนปัจจุบัน  อายุ 49 ปี   มีบุตรสาว  1 คน คือ นางสาวกฤติกานต์  เกษณียบุตร  วัย 27 ปี สำเร็จปริญญาโท ที่ ม.ศรีปทุม และรับราชการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ                      

          การทำงาน  บรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี อ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  เมื่อ 11  มกราคม 2514   ชีวิตราชการก้าวหน้าตามลำดับ  

          ปี 2522 ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี เป็นครั้งแรก  , นายอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรฯ , นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย   นายอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม , 

          ปี 2534 ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสุรินทร์  

          ปี 2538 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร , รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม , รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  

          ปี 2544  ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ   และ

          ปี 2546 –ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี             

          ผลงานเด่น และภาคภูมิใจที่ผ่านมา มีดังนี้

          เมื่อปี 2514  ขณะ รักษาการแทนนายอำเภอสังขะ  จ.กาญจนบุรี  สามารถแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-พม่า-มอญ  ได้โดยไม่มีข้อพิพาทรุนแรงและประชาชนทุกฝ่าย ไทย-พม่า –มอญ พอใจและให้ความร่วมมือและยินยอมในการปักเสาธงชาติมอญ

          ได้รับการยกย่องให้เป็นนายอำเภอดีเด่น ประจำปี 2523  จากกองทัพภาคที่ 2 ได้รับรางวัลกองร้อย อส.อ.ดีเด่น(ร้อย อส.อ.นากลาง จ.อุดรธานี) เมื่อปี 2527

          ได้รับรางวัลหมู่บ้าน อพป.ดีเด่นระดับภาค  เมื่อปี 2527 จาก กอ.รมน.ภาค 2 ขณะดำรงตำแหน่ง นายอำเภอนากลาง  โครงการก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านป่าแดงงาม ม.12 ต.นากลาง อ.นากลาง จังหวัดอุดรธานี ดีเด่น ปี 2526  อำเภอนากลางจังหวัดอุดรธานี ได้รับการคัดเลือกอำเภอที่มีผลงานดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2526 ประเภทอำเภอชั้น 3 จากกรมการปกครอง

          ได้รับรางวัลหมู่บ้าน อพป.ดีเด่น ระดับภาค เมื่อปี 2538 จาก กอ.รมน.ภาค 2 ขณะดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสุรินทร์

          ขณะดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร   ผู้ร่วมก่อสร้างหอแก้วมุกดาหาร  สัญลักษณ์จังหวัดมุกดาหาร    โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

          ขณะดำรงตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชการจังหวัดอุบลราชธานี   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  , สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ,สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ  วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  และพระบรมวงศ์ษานุวงษ์ ทุกพระองค์  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ถวายการรับใช้อย่างใกล้ชิด และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดียวที่ได้กราบบังคมทูลลาเกษียณอายุราชการ ปี 2548

          จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ครม.ไทย-กัมพูชา  ปี 2546   ประชุม ครม.ไทย – ลาว เมื่อปี 2547 และประชุม ครม.สัญจร  เมื่อปี 2548 , เปิดเมืองคู่มิตรกับนครเฉินตู สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน , แขวงจำปาสัก, แขวงสาละวัน, แขวงสะหวันเขต ของ สปป.ลาว ,

          เจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาโรงเรียนระดับประเทศ “มดแดงเกมส์” ครั้งที่ 8 , 

          เจ้าภาพในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ราชภัฏและวิทยาลัยพละศึกษาทั่วภาคอีสาน 29,100 คน และประชาชนร่วมแสดงความยินดีกว่า แสนคน  สร้างรายได้ให้กับจังหวัดอุบลราชธานีมหาศาล

          เปิดให้ประชาชนนมัสการพระแก้วบุษคัม พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ศูนย์รวมจิตใจชาวอุบลฯ ที่วัดศรีอุบลรัตนาราม ทุกวันตั้งแต่สองโมงเช้า –ห้าโมงเย็นทุกวัน จากเดิมเปิดให้นมัสการปีละครั้ง  เทศกาลสงกรานต์ โดยการติดตั้งทีวีวงจรปิดป้องกันการโจรกรรม                

          ส่งเสริมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี    มีต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนโบราณ เข้าร่วมขบวนแห่มากที่สุด 72 ต้นเมื่อปี 2547 ,2548 และสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งวิทยุ     โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่นและส่วนกลางให้ความร่วมมือตีพิมพ์เผยแพร่ ทีวีทุกช่องออกอากาศ และร่วมผลิตรายการในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวมากสุด                   

          เป็นผู้ริเริ่มและนำก่อสร้างด่านศุลกากรสู่สากล ที่ด่านชายแดนช่องเม็ก วงเงิน กว่า 200 ล้านบาทได้ประสบผลสำเร็จ , ร่วมผลักดันการก่อสร้างโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียติ  50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ที่บ้านปลาดุก  ต.ไร่น้อย อ.เมือง ,ผลักดันการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเด็กหัวแหลม ที่ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี   เป็นจังหวัดนำร่อง

          จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ผลประสบผลเร็จ กว่าได้แชมป์ยาก และการรักษาแชมป์ยากยิ่งกว่า                 

          นาย จีรศักดิ์  เกษณียบุตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ได้บำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนชาวอุบลราชธานี  1.8 ล้านคน ให้กินอิ่ม นอนอุ่น  เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส  เป็นผู้บริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ประสานแนวร่วม ประสานความคิด สร้างศรัทธา เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม   เป็นสภาพบุรุษนักพัฒนาผู้ว่า CEO ที่ได้ฉายาว่า คิดเร็ว ทำเร็ว เป็นผู้นำแห่งการกระทำพูดน้อย ต่อยหนัก    ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง  เป็นผู้ที่มีอัธยาศรัยไมตรี  ยิ้มแย้มแจ่มใส  เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา  เป็นกันเอง  ใจถึงพึ่งได้  มุ่งมั่น อดทน วิริยะอุตสาหะ  ทุ่มเท เสียสละ อุทิศเวลาให้กับทางราชการมาโดยตลอด  ยึดหลักในการทำงานจริงใจ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม จงรักภักดี ต่อชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์  

          ตลอดระยะเวลาชีวิตรับราชการกว่า 34 ปี ได้ผ่านพ้นพงหนาม อย่างงดงาม ควรแก่การยกย่อง ประสบผลสำเร็จสูงสุดในชีวิตราชการ ในการครองตน ครองคน ครองงาน        เมื่อเข้าสู่เส้นทาง 61 นายจีรศักดิ์ฯ   บอกว่าพร้อมรับใช้ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นผู้ที่หลงเสน่ห์เมืองอุบลฯ เช่นเดียวกับหลายๆ ท่าน โดยเลือกที่จะเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี อยู่บ้านเลขที่ 2/5 ซอย 3 ถนนอุบล-ตระการ ต.ในเมือง อ.เมือง เนื้อที่ 75 ตารางวา    เปิดบ้านต้อนรับตลอดเวลา   และที่หมู่บ้านสีไชยทอง 3 เลขที่ 25/295 ซอย 11 ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

กมลพร  คำนึง  บท/สุรศักด์ สร้อยเพชร ภาพ/ส.ปชส.อุบลฯ รายงาน

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511