guideubon

 

SEA GAMES 2025 กับผู้ว่าฯ อุบล สมศักดิ์ จังตระกุล

sea-games-2025-ubon-03.jpg

ในปัจจุบัน ต้องถือว่า “กีฬา” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขร่วมกันโดยไม่แยกชนชั้น วรรณะ เพศ หรือวัย ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภททีมหรือบุคคล หรือแม้แต่กีฬาคนพิการ วีรบุรุษนักกีฬาของชาติไทยได้แสดงออกถึงศักยภาพความสามารถทางการกีฬาที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก ซึ่งทำให้เกิดกระแสในคนหมู่มากประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างมีวัฒนธรรม

เจ้าภาพซีเกมส์-อุบล-02.jpg

ในวาระของการให้ความสำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง ผมมองเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ในทุกมิติ มิติทางด้านการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นมิติหนึ่งที่สังคมโลกยอมรับ และมองเห็นแล้วว่า การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเป็นการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติโดยรวมในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การพัฒนาบ้านเมือง การกระตุ้นการค้าการลงทุน การพัฒนาคน การท่องเที่ยว ซึ่งหากเราได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อจังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าภาพซีเกมส์-อุบล-03.jpg

ในอดีตที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานีได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ มามากมาย อาทิเช่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย และที่ผ่านมา ก็คือ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ทำให้ผมมีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่า หากเราจะรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เราย่อมทำได้ โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ควรกล่าวถึง ดังนี้

1. ทรัพยากรบุคคล

1.1 มีหน่วยงานทางด้านกีฬา 3 หน่วยงาน ได้แก่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งบุคลากรของทั้ง 3 หน่วยงาน มากไปด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการแข่งขันกีฬา

1.2 สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี มีมหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐ และเอกชน ถึง 4 แห่ง ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการจัดการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาอาสาสมัคร ที่เราจะมีอย่างพอเพียง

2. สภาพภูมิประเทศ

จังหวัดอุบลราชธานีมีภูมิประเทศตั้งอยู่แนวชายแดน มีพื้นที่อันเป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเชี่ยน อันได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังประเทศสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว

3. การคมนาคม

จังหวัดอุบลราชธานีมีระบบการคมนาคมที่สะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟและเครื่องบิน ซึ่งสนามบินอุบลราชธานีเป็นสนามบินระดับนานาชาติ ปัจจุบันมีเที่ยวบินจากกรุงเทพมหานคร วันละกว่า 10 เที่ยวบิน และเที่ยวบินเชื่อมระหว่างภาค (อุบล - เชียงใหม่) อีกวันละ 2 เที่ยวบิน และในอนาคตอันใกล้นี้ ก็จะมีรถไฟความเร็วสูง อีกทั้งสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีกำลังจะดำเนินการก่อสร้าง อาคารผู้โดยสาร 2 ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง

4. สนามกีฬา

จังหวัดอุบลราชธานี มีสนามกีฬามาตรฐานระดับชาติขนาดใหญ่ 3 แห่ง สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 50 เมตร จำนวน 3 แห่ง และสนามกีฬาขนาดเล็กอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากำลังจะได้ คอมเพล็กกีฬา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ มินิคอมเพล็ก ของ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

5. โรงแรมที่พัก

เรามั่นใจว่าจังหวัดอุบลราชธานีของเรา มีโรงแรมที่พักที่เพียงพอรองรับการแข่งขันได้ และมั่นใจว่า หากเราได้เป็นเจ้าภาพ จะมีการก่อสร้างโรงแรมเพิ่มมากขึ้น

ที่กล่าวมา เป็นศักยภาพพื้นฐานที่จังหวัดอุบลราชธานีมีอยู่ ซึ่งทำให้ผมมั่นใจที่จะเสนอให้จังหวัดอุบลราชธานีรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ในอีก 9 ปีข้างหน้า ซึ่งผมเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมตัว

กีฬาซีเกมส์ และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ เป็นกิจกรรมกีฬาที่จัดขึ้นสำหรับประเทศภาคีสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีประวัติในการจัดการแข่งขันมายาวนานถึง 59 ปี และในการจัดการแข่งขันครั้งที่ 33 ปี 2025 (พ.ศ.2568) จะเป็นลำดับของการที่ประเทศไทยจะต้องรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตามธรรมนูญการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ต่อจากประเทศกัมพูชา

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดแรกที่ได้แสดงความจำนงที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยผมได้ตั้งคณะทำยุทธศาสตร์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฯ และบัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะของจังหวัดอุบลราชธานี จะไปนำเสนอต่อ การกีฬาแห่งประเทศไทยในวันที่ 2 กันยายน 2559 เพื่อส่งต่อให้ คณะกรรมการโอลิมปิกไทยได้พิจารณา ซึ่งเราจะทราบผลการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพโดยคณะกรรมการโอลิมปิกไทย ประมาณเดือนตุลาคม 2559

“Vote for Ubon”

นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511