guideubon

 

พิธีเปิดงาน สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลฯ ครั้งที่ 11

คุณหญิงกัลยา-โสภณพนิช-01.jpg

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 โดยมีนางสุนีย์ ตริยางกูรศรี ในนามของเจ้าของสถานที่ และประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฯ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงาน

พิธีเปิด-ubonbookfair11-01.jpg

นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานี เกิดขึ้นจากความ ร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ซึ่งดําเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 10 ปี ปีนี้เป็น ปีที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้น จูงใจ ให้ ลูก หลาน และพี่-น้อง ชาวอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ได้ให้ความสําคัญกับการอ่าน และการเรียนรู้

พิธีเปิด-ubonbookfair11-02.jpg

โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา การดําเนินงานประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เนื่องจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดําเนินการอย่างเข้มแข็ง ทั้งสมาคมผู้ จัดพิมพ์และจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สํานักพิมพ์ต่างๆ มากมาย ทั้งหน่วยงานราชการ ในจังหวัดอุบลราชธานี หลายหน่วยงาน ในแต่ละปีได้มี นักเขียน นักวิชาการ นักธุรกิจ ดารา และผู้ทรงคุณวุฒิมากมายมาให้ความรู้ ความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง มีพระนักเทศน์ชื่อดังมาบรรยายธรรมะด้วย

พิธีเปิด-ubonbookfair11-03.jpg

แนวคิดหลักของงานปีนี้ คือ “อ่านสร้างสรรค์ ปันหนังสือเพื่อน้อง” กรอบการจัดงาน นอกจากจะมีสํานักพิมพ์ และผู้จําหน่ายหนังสือ ร่วมออกร้าน จํานวนมากแล้ว ยังมีกิจกรรม การอ่านและการเรียนรู้อื่นๆ ทั้งนิทรรศการ การอบรม ประชุมสัมมนา ฟังธรรมะจากพระนักเทศน์ พบนักเขียนชื่อดัง แข่งขันทักษะวิชาการ เส้นทางการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นการสานสัมพันธ์ การเรียนรู้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการอ่าน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

พิธีเปิด-ubonbookfair11-04.jpg

นอกจากนี้ ได้มีกิจกรรมสําคัญ โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้มาร่วมจัดงาน “มหกรรมการอ่าน แห่งชาติครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค” 

พิธีเปิด-ubonbookfair11-05.jpg

ในส่วนของการให้ความรู้ที่ทันเหตุการณ์ ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มาเล่าเรื่องการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อรักษาโรค

ธนาคารหนังสืออุบล-01.jpg

และอีกกิจกรรม หนึ่ง ที่จะทําให้เกิดการสานต่อเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน คือ กิจกรรมวิ่งการกุศล เพื่อ ระดมทุนมอบให้โรงเรียน สถานศึกษา จัดซื้อหนังสือสําหรับห้องสมุดโรงเรียน 50 แห่ง และ จัดตั้งธนาคารหนังสืออุบลราชธานี เพื่อให้ผู้สนใจยืมหมุนเวียนไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้กับกลุ่มเป้าหมายหนึ่งในกิจกรรมธนาคารหนังสือ ที่สําคัญจะมีการมอบหนังสือนิทานให้เด็กแรกเกิด คนละ 3 เล่ม มีเป้าหมายช่วงนําร่อง 200 คน ซึ่งจะทําการเปิดธนาคารหนังสืออุบลราชธานี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 โดย ได้รับความเมตตาจาก พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิร เมธี) มาเป็นประธานเปิดธนาคารหนังสืออุบลราชธานี ในเวลา 15.00 น.

พิธีเปิด-ubonbookfair11-06.jpg

สุนีย์ทาวเวอร์ และบริษัทในเครือก้าวหน้า มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสนับสนุน และร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมผู้จัดพิมพ์และจําหน่ายหนังสือ แห่งประเทศไทย สํานักพิมพ์ต่างๆ จัดให้มีงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ทุกๆ ปี เพราะการทํากิจกรรมนี้ เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้คนทุกช่วงอายุได้มาเรียนรู้ได้ ตามอัธยาศัย ซึ่งประโยชน์ก็จะเกิดกับทุกๆ คน ในแต่ละปี บริษัทได้สนับสนุนเรื่องสถานที่ ดําเนินการโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ระดมบุคลากรของบริษัท ทุ่มเทการทํางานบริการ อํานวย ความสะดวกคณะวิทยากร ดารา นักเขียน และกรรมการแต่ละฝ่าย สนับสนุนงบประมาณใน การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ และดูแลสวัสดิการอื่นๆ ตามความจําเป็นและความเหมาะสม

ubonbookfair11-aug10-18.jpg

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 “อ่านสร้างสรรค์ ปันหนังสือเพื่อน้อง” ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-21.00 น. ณ สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

http://www.guideubon.com/2.0/ubonbookfair/

พิธีเปิด-ubonbookfair11-07.jpg

พิธีเปิด-ubonbookfair11-08.jpg

พิธีเปิด-ubonbookfair11-09.jpg

พิธีเปิด-ubonbookfair11-10.jpg

 

พิธีเปิด-ubonbookfair11-11.jpg

พิธีเปิด-ubonbookfair11-12.jpg

พิธีเปิด-ubonbookfair11-13.jpg

พิธีเปิด-ubonbookfair11-14.jpg

 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511