guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ เปิดงาน สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลฯ ครั้งที่ 9

พิธีเปิด-สัปดาห์หนังสือ-อุบล-01.jpg

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน UBON BOOK FAIR 2017 หรืองานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม 2560 ณ สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

พิธีเปิด-สัปดาห์หนังสือ-อุบล-03.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมกันจัดให้มีงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ต่อเนื่องมาแล้ว 8 ครั้ง ในปี 2560 นี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “อ่านเพื่อรู้ สู่มหานครแห่งการอ่าน” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 20 สิงหาคม 2560 ที่ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ รณรงค์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวอุบลราชธานี มีนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

พิธีเปิด-สัปดาห์หนังสือ-อุบล-02.jpg

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้นั้น ได้มีการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปีนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่ปวงชนชาวไทยจะร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ภาคีเครือข่ายผู้จัดงานได้น้อมนำเรื่องราวบางส่วนของศาสตร์พระราชามาจัดงานภายใต้ชื่อว่า "สืบสานศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี" เพื่อให้ประชาขชนได้เรียนรู้ ทั้งจากนิทรรศการ การบรรยาย การเสวนาของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การฉายภาพยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย จึงถือว่า งานนี้ ได้เพิ่มสีสัน ทันสมัย เข้ากับยุคสมัยได้เป็นอย่างดี

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-01.jpg

ขอเชิญพี่น้องชาวอุบลทุกท่าน และชาวจังหวัดใกล้เคียงได้มาร่วมกันสร้างความสุข ด้วยการพาลูกหลาน มาเียนรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินได้จากการอ่าน การเรียนรู้ต่างๆ ในงานนี้ และขอความร่วมมือจากท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกคน ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ เข้าถึงงานนี้ เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาของเราอย่างแท้จริง

พิธีเปิด-สัปดาห์หนังสือ-อุบล-04.jpg

สุทัศน์-ตริยางกูรศรี-01.jpg

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-02.jpg

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-03.jpg

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511