guideubon

 

จัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 หนุน UBON BOOK FAIR 2019

มหกรรมการอ่านแห่้งชาติ-01.jpg

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เครือข่ายแผนแม่บท ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย และเครือข่ายส่งเสริมการอ่านอุบลราชธานี ทั้งภาครัฐและ เอกชนกว่า 40 องค์กร ร่วมจัดงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยใน ภูมิภาค” เพื่อสื่อสารสังคมให้เห็นถึงความสําคัญของการใช้พลังหนังสือและกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสุขภาวะเด็กปฐมวัย ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณ ชั้น 3 สุนีย์ทาวเวอร์ ระหว่างวันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 17.00 น.

แถลงข่าว-สัปดาห์หนังสือ11-อุบล-05.jpg

ภายในงาน มีโซนจัดแสดงงานที่น่าสนใจทั้งงานวิชาการ กิจกรรมปฏิบัติการ และงานอบรมต่างๆ ประกอบด้วย โซนอุบลคนมักอ่าน กิจกรรมการอ่านจากเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี โซนอ่านอุ่นรัก กิจกรรมเด่น (Best Practice) จากศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น (Smart Reading) จากทุกภูมิภาค โซนอ่าน เล่น สร้างสุข จําลองการจัดฐานการเรียนรู้และการเล่นด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และกิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิต แก๊งไดโนป่วน ชวนตะลุยป่า (Dino Adventure) โซนนิทรรศการ “เส้นทางการอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย” และ การอบรมปฏิบัติการ (Workshop) จากบรรณาธิการและนักเขียนหนังสือเด็กมือรางวัล อาทิ ตุ๊บปอง : เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป, ระพีพรรณ พัฒนาเวช, ชีวัน วิสาสะ, ปรีดา ปัญญาจันทร์, มูมู่ : ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์, ครูอํา : สิทธิพร กุลวโรตตมะ, รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี, ครูก้า : กรองทอง บุญประคอง ฯลฯ

สํารองที่นั่งการเข้าอบรมปฏิบัติการและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- เว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน http://www.happyreading.in.th 

- เว็บไซต์สุนีย์ทาวเวอร์ http://www.suneetower.com

- Facebook Fanpage : วัฒนธรรมการอ่าน Happyreading

- Facebook Fanpage : Ubon book fair

มหกรรมการอ่านแห่้งชาติ-โซน1.jpg

มหกรรมการอ่านแห่้งชาติ-โซน2.jpg

มหกรรมการอ่านแห่้งชาติ-โซน3.jpg

มหกรรมการอ่านแห่้งชาติ-โซน4.jpg

มหกรรมการอ่านแห่้งชาติ-โซน5.jpg

มหกรรมการอ่านแห่้งชาติ-โซน6.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511