guideubon

 

ยอดเงินบริจาค Run For Books เกือบ 2 ล้านบาท!!

ยอดบริจาค-runforbook-01.jpg

การจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดงานนี้มาแล้ว 10 ครั้ง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2552 เป็นต้นมา และปีนี้นับเป็นครั้งที่ 11 แล้ว ถือว่าเป็นงานประจำปีอีกงานหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีคำขวัญของงาน คือ อ่านสร้างสรรค์ ปันหนังสือเพื่อน้อง เป็นอีกมิติหนึ่งของการส่งมอบหนังสือให้ลูกหลาน ผ่านกิจกรรม RUN for BOOKS และสานต่อให้มีธนาคารหนังสืออุบลราชธานี

ยอดบริจาค-runforbook-02.jpg

สำหรับกิจกรรม RUN for BOOKS มีคำขวัญว่า "วิ่งของพี่ หนังสือนี่เพื่อน้อง" จัดว่าเป็นมิติใหม่ของงานวิ่งการกุศล เนื่องจากรายได้จากการสมัคร ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการระดมทุนมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือและสื่อการเรียน และจัดตั้งธนาคารหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยและครอบครัว โครงการมอบหนังสือให้เด็กแรกเกิด โดยจัดกิจกรรมไปแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สรุปยอดเงินบริจาค ทั้งหมดรวม 1,896,397.34 บาท มีการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ 

RUN FOR BOOKS วิ่งได้บุญ แล้วเงินไปไหน

ยอดบริจาค-runforbook-03.jpg

1. มอบให้ 53 โรงเรียน รวม 1,060,000 บาท ดังนี้

1. ศูนย์ฝึกอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรม
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสนม
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านด้ามพร้า
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขื่องกลาง
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคำขวาง
6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านศรีสวัสดิ์
7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยฆ้อง
8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปากลา
9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแก่งศรีโคตร
10. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา
11. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์
12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านท่าแสนคูณ
13. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองบัวพัฒนา
14. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคำสะอาด
15. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตาเอ็ม
16. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
17. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านภูด่านกอย
18. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านดงตาหวาน
19. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านบ๋าฮี
20. โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา
21. โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
22. โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม
23. โรงเรียนโนนสว่างประชาสรรค์
24. โรงเรียนจิกดู่วิทยา
25. โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
26. โรงเรียนบ้านวังพระไฮ
27. โรงเรียนดอนมดแดงบ้านดงบัง
28. โรงเรียนบ้านนามึน
29. โรงเรียนบ้านท่าค้อ
30. โรงเรียนบ้านฮี
31. โรงเรียนบ้านโนนตูม
32. โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
33. โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
34. โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
35. โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่
36. โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย
37. โรงเรียนบ้านหนองห้างโนนสว่าง
38. โรงเรียนบ้านไฮหย่อง
39. โรงเรียนบ้านแหลมทอง
40. โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)
41. โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล่าประชานุเคราะห์)
42. โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสมัคครี)
43. โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
44. โรงเรียนบ้านนาจาน
45. โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เดชอุดม
46. โรงเรียนบ้านหนองเม็ก อ.บุณฑริก
47. โรงเรียนบ้านป่าเขมหนองเรือ อ.บุณฑริก
48. โรงเรียนนาจะหลวย กรป.กลางอุปถัมภ์ อ.นาจะหลวย
49. โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย อ.น้ำยืน
50. โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
51. โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา
52. โรงเรียนเมืองอุบล
53. โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

วิ่งได้บุญ-ธนาคารหนังสือ-02.jpg

2. มอบให้โครงการ ธนาคารหนังสืออุบลราชธานี รวม 300,000 บาท

ยอดบริจาค-runforbook-04.jpg

3. ดำเนินโครงการ ปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน จำนวนเงิน 536,397.34 บาท โดยจัดชุดหนังสือ 3 เล่ม มอบให้แม่สำหรับเด็กแรกเกิด เมื่อนำลูกมาฉีดวัคซีนครั้งแรก โดยมอบผ่านโรงพยาบาล 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลอำเภอสำโรง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หนองขอน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511