guideubon

 

เชิดชู ฮักแพง เบิ่งแยง คนดีเมืองอุบลราชธานี ครั้งที่ 8

มูนมังเมืองอุบล-2562-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายร่วมจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 10 –18 สิงหาคม 2562 ณ สุนีย์ทาวเวอร์ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงมีความรู้และรักการอ่าน รวมไปถึงการจัดเวทีเสวนา จัดนิทรรศการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับ และเปิดโอกาสให้องค์กร สมาคม ชมรมต่างๆมีส่วนร่วมในงานนี้ด้วย

11 ปี งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี และการเชิดชู ฮักแพง เบิ่งแยง คนดีเมืองอุบลราชธานี ครั้งที่ 8 โดยการส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวอุบลราชธานี เพื่อเชิดชู ฮักแพง เบิ่งแยง คนดีเมืองอุบลราชธานี ผ่านเวที มูนมังเมืองอุบลราชธานี ซึ่งจัดครั้งที่ 1 เมื่อปี 2555 โดยการสรรหา และคัดเลือกบุคคลสำคัญที่มีผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างและประกาศยกย่องให้เป็นมูนมังเมืองอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี 2555-2562

ในการจัดงานเชิดชูเกียรติบุคคลเป็นมูนมังเมืองอุบลราชธานี จากปี พ.ศ.2555-2562 รวม 45 ท่าน และ 2 องค์กร ประกอบด้วย ครั้งที่ 1- 8 ดังนี้

ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2555
1. นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา สาขา ศิลปกรรม
2. นายนภดล ดวงพร สาขา ศิลปะการแสดง
3. นายสวิง บุญเจิม สาขา วรรณกรรม
4. นายมนัส สุขสาย สาขา วรรณกรรม
5. นายอำนวย สุทธัง สาขา ศิลปกรรม
6. นายชัย ราชวัตร สาขา ศิลปกรรม

มูนมังเมืองอุบล-2556-02.jpg

ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2556
1. นายสลา คุณวุฒิ สาขา ศิลปกรรม
2. นายประดับ ก้อนแก้ว สาขา ศิลปกรรม
3. นายรักษ์ มนัญญา สมเทพ สาขา วรรณกรรม
4. นายสมชาติ เบญจถาวรอนันท์ สาขา สื่อมวลชน
5. นางสุมมนา ศรีชลาชัย สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

มูนมังเมืองอุบล-2557-01.jpg

ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2557
1. นายนภดล ดวงพร สาขา ศิลปะการแสดง
2. นายมีชัย แต้สุจริยา สาขา ศิลปหัตถกรรม(ผ้าทอ)
3. นายสมคิด สอนอาจ สาขา ศิลปกรรม(การทำเทียน)
4. นางสิริวธู วงศ์โภชย์ สาขา วรรณกรรม(นักเขียน)
5. นายนพพร พันธ์เพ็ง สาขา สื่อมวลชน
6. นายประสงค์ จันจำปา สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

มูนมังเมืองอุบล-2558-03.jpg

ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2558
1. นายทองใส ทับถนน สาขา ศิลปะการแสดง
2. พระครูเกษมธรรมานุวัตร สาขา ศิลปกรรม
3. นายสุวิชช คูณผล สาขา วรรณกรรม
4. นายสุชัย เจริญมุขยนันท์ สาขา สื่อมวลชน
5. นายพงษ์ชัย พรหมบุตร สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

ubonbookfair-มูนมังเมืองอุบล-01.jpg

ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2559
1. นางอังคนางค์ คุณไชย สาขา ศิลปะการแสดง
2. นายโชคชัย ตักโพธิ์ สาขา ศิลปกรรม
3. นายระลึก ธานี สาขา วรรณกรรม
4. นายปัญญา แพงเหล่า สาขา สื่อมวลชน
5. นายบุญทัน ฉลวยศรี สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
6. นางวิไลวรรณ ธานี สาขา เกษตรกรรม

คนดี-มูนมังเมืองอุบล-2560-02.jpg

ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ.2560
1. พระเทพวราจารย์ สาขา วรรณกรรม
2. นายเฉลิมพล มาลาคำ สาขา ศิลปะการแสดง
3. นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี สาขา ศิลปกรรม
4. นายพงษ์สันต์ เตชะเสน สาขา สื่อมวลชน
5. นางวิลาวัณย์ ศรศิลป์ สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
6. นายบุญเหล็ง สายแวว สาขา เกษตรกรรม

มูนมังเมืองอุบล-ปี2561-02.jpg

ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ.2561
มีการประกาศยกย่องเชิดชู 6 ท่าน กับ 1 องค์กร คือ
1. นายฉลาด ส่งเสริม สาขา ศิลปะการแสดง
2. นายเทอดศักดิ์ ไชยกาล สาขา ศิลปกรรม
3. รองศาสตราจารย์นพดล จันทร์เพ็ญ สาขา วรรณกรรม
4. นายชลธิษ จันทร์สิงห์ สาขา สื่อมวลชน
5. นางธนพรรณ แก้วจันดี สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
6. นายปิยทัศน์ ทัศนิยม สาขา เกษตรกรรม
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประเภทองค์กร/กลุ่ม

มูนมังเมืองอุบล-2562-02.jpg

ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ.2562
มีการประกาศยกย่องเชิดชู 5 ท่าน กับ 1 องค์กร คือ
1. นายสุรสีห์ ผาธรรม สาขา ศิลปะการแสดง
2. นายบุญมี ล้อมวงศ์ สาขา ศิลปกรรม
3. นายโสรัจ นามอ่อน สาขา วรรณกรรม
4. นางมาริษา ทยาธรรม สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
5. นายแดง หาทวี สาขา เกษตรกรรม
6 . กลุ่มฮักนะเขมราฐ (นายวัชรินทร์ ผุดผ่อง) ประเภทองค์กร/กลุ่ม

จากปี พ.ศ.2555 – 2562 มีประกาศเชิดชู “ บุคคลมูนมังเมืองอุบลราชธานี ” รวม 45 คน 2 องค์กร และในแต่ละปีจะมีการคัดเลือกบุคคล 1 ท่าน เป็น “ บุคคลฮักแพง เบิ่งแญง มูนมังเมืองอุบลราชธานี ” จำนวน 8 ท่าน ตามลำดับ ดังนี้ 

1. นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ปี พ.ศ. 2555
2. นายสลา คุณวุฒิ ปี พ.ศ.2556
3. นายนพดล ดวงพร ปี พ.ศ.2557
4. นายทองใส ทับถนน ปี พ.ศ.2558
5. นางอังคนางค์ คุณไชย ปี พ.ศ.2559
6. นางวิลาวัณย์ ศรศิลป์ ปี พ.ศ.2560
7. นายฉลาด ส่งเสริม (ป.ฉลาดน้อย) ปี พ.ศ.2561
8. นายสุรสีห์ ผาธรรม ปี พ.ศ.2562

การงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี จัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 ปี และการยกย่องเชิดชู มูนมังเมืองอุบลราชธานี เป็นปีที่ 8 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกสาขา อาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี และร่วมเชิดชูเกียรติให้กับ คนดี มูนมังเมืองอุบลฯ ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์

ปัญญา แพงเหล่า /รายงาน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511