guideubon

 

ท่าน ว.วชิรเมธี เจิมป้ายธนาคารหนังสือแห่งแรกของประเทศไทย

ธนาคารหนังสือ-อุบลราชธานี-01.jpg

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่เวทีกิจกรรมชั้น 3 สุนีย์ทาวเวอร์ พระคุณเจ้า พระเมธีวชิโรดม ว.วชิรเมธี ให้ความเมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการธนาคารหนังสือ เพื่อเด็กปฐมวัยอุบลราชธานี” โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติ และนายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ในนามกรรมการดำเนินการจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษา กศน. ทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงานในครั้งนี้

สฤษดิ์-วิฑูรย์-04.jpg

การจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 10 ปี ปีนี้เป็นปีที่ 11 จัดระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้น จูงใจ ให้ลูกหลาน และพี่-น้อง ชาวอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ได้ให้ความสำคัญกับการอ่านและการเรียนรู้ โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งในการจัดงานแต่ละปีจะมีคำขวัญเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และจุดเน้นการจัดงาน ดังนี้ 

-ในปี 2552 มีคำขวัญว่า “วางทุกงาน อ่านทุกวัน วันละ 15 นาที ”
-ในปี 2553 “อ่านเพื่อก้าว”
-ในปี 2554 “อ่านสร้างสุข”
-ในปี 2555 “อ่านเพื่อรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน ”
-ในปี 2556 “อ่านเพื่อเปลี่ยน”
-ในปี 2557 “อ่านเพื่อจินตนาการ”
-ในปี 2558 “อ่านเพื่อสร้างอาชีพ”
-ในปี 2559 “อ่านเพื่อรู้ สู่มหานครแห่งการอ่าน”
-ในปี 2560 “อ่านเพื่อ ๙”
-ในปี 2561 “10 ปี อุบลฯ คนมักอ่าน”
และในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 11 แนวคิดหลักของงานปีนี้ และคำขวัญ คือ “อ่านสร้างสรรค์ ปันหนังสือเพื่อน้อง”

พระเมธีวชิโรดม-01.jpg

กรอบการจัดงาน นอกจากจะมีสำนักพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือ ร่วมออกร้าน จำนวน 300 บูธ แล้วยังมีกิจกรรมการอ่านและการเรียนรู้อื่นๆ ตลอดทั้ง 9 วัน ได้แก่ นิทรรศการ การอบรม ประชุมสัมมนา ฟังธรรมะจากพระนักเทศน์ พบนักเขียนชื่อดัง แข่งขันทักษะวิชาการ เส้นทางการเกษตร ฯลฯ และในส่วนของสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำ การประกวดร้องเพลงมาร์ซ กศน. ประกวดร้องเพลงกล่อมลูก “ผูกรักถักทอ สายใย” ประกวดเล่านิทานกล่อมลูก นิทรรศการนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน และนิทรรศการมูนมัง เมืองอุบลฯ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างและเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา กศน. นักเรียน และผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี อันจะก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

ธนาคารหนังสือ-อุบลราชธานี-02.jpg

สำหรับกิจกรรมพิเศษของปีนี้ คือกิจกรรมวิ่งการกุศล “RUN FOR BOOKS วิ่งของพี่ หนังสือนี้เพื่อน้อง” ซึ่งได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 เพื่อจัดหาทุนมอบให้โรงเรียน นำไปซื้อหนังสือ สื่อการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ละจัดตั้งธนาคารหนังสือ ซึ่งปรากฎว่ากิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า การจัดงานครั้งนี้จะส่งแรงกระเพื่อมไปสู่สังคมในวงกว้าง

ธนาคารหนังสือ-อุบลราชธานี-03.jpg

และกิจกรรม“ตักบาตรหนังสือ” ซึ่งดำเนินการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เป็นกิจกรรมที่ดีที่ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อจัดหาหนังสือมอบให้ “ธนาคารหนังสืออุบลราชธานี” ธนาคารหนังสือแห่งแรกของประเทศไทย

ธนาคารหนังสือ-อุบลราชธานี-04.jpg

โดยธนาคารหนังสืออุบลราชธานี เป็นการสานต่องานงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี โดยคณะทำงาน ได้ร่วมกันคิดในเบื้องต้น ให้มีการรวบรวมหนังสือปีนี้เน้นหนังสือสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 12 ขวบ โดยมีกิจกรรมหลักๆ 2 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมแรก เป็นการให้บริการ ยืม – คืนหนังสือ เป็นชุดๆ ละประมาณ 30-50 เล่ม โดยสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน องค์กร กลุ่ม ภาคีต่างๆ สามารถยืมไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ ครั้งละ 15 วัน ถึง 1 เดือน ตามข้อกำหนดในการยืมคืนไว้

กิจกรรมที่สอง เป็นกิจกรรมปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน โดยการมอบหนังสือ 3 เล่ม ให้เด็กแรกเกิด ในช่วงที่แม่พาไปฉีดวัคซีนเข็มแรก ซึ่งดำเนินการผ่านโรงพยาบาล ในช่วงแรกเริ่มนำร่อง กับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลอำเภอสำโรง และ รพสต.หนองขอน

ธนาคารหนังสือ-อุบลราชธานี-05.jpg

ธนาคารหนังสืออุบลราชธานี จะตั้งอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และ กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลบริหารจัดการ มีบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน และอาสาสมัครร่วมจัดกิจกรรม

ธนาคารหนังสือ-อุบลราชธานี-06.jpg

ในการดำเนินการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งคุณสุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการบริษัทในเครือก้าวหน้า กรุ๊ปเจ้าของพื้นที่ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้ร่วมจัดงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค” สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สำนักพิมพ์ต่างๆ และ ส่วนราชการต่างๆตลอดจนเครือข่ายที่ร่วมกันจัดในปีนี้

พระเมธีวชิโรดม-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511