guideubon

 

เริ่มประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์หนังสือ ครั้งที่ 12 UBON BOOK FAIR 2023

UBON-BOOK-FAIR-อ่านเฮ็ดหยัง-01.jpg

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 12 ปี 2566 UBON BOOK FAIR CITY OF KNOWLEDGE กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม 2566 ที่ ชั้น 3 - ชั้น 5 ตึกสุนีย์ทาวน์เวอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมหารือ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

UBON-BOOK-FAIR-อ่านเฮ็ดหยัง-02.jpg

วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับประชาชน เยาวชนและเด็ก ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลายอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง และเพื่อพัฒนาและรักษาโครงการ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานีต่อเนื่องสืบไป

รูปแบบและกิจกรรมหลักของงาน การจัดงานเป็นไปในลักษณะการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รูปแบบของการจัดกิจกรรม ใช้กระบวนการ ABC ( A=ART , B=BOOK , C=CULTUR) เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม เข้าสู่หนังสือเพื่อการอ่านและ การเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้

1. การออกร้านจำหน่ายหนังสือ ของสำนักพิมพ์ ต่าง ๆ โดยการประสานงานของสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ แห่งประเทศไทย

2. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จาก อพวช. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุบลราชธานี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุบลราชธานี

3. นิทรรศการส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน และการเรียนรู้ โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

4. กิจกรรมเสริมปัญญาด้วยทักษะวิชาการ เช่น การตอบปัญหา การสัมมนา การฟังบรรยาย การปาฐกถา

5. กิจกรรมนันทนาการ (การแสดง การเล่านิทาน เกมโชว์ เป็นต้น)

6. สานเสวนาทางวิชาการ การศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้มีชื่อเสียง ด้านต่างๆ

7. พบนักเขียน นักพูด นักแสดง

8. เรียนรู้สู่อาชีพ (เสวนากับผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ/อาชีพในฝัน ฝึกอาชีพระยะสั้น)

9. สนุกกับการเรียนรู้ธรรมะ (พบพระนักเทศน์ )

10. เรียนรู้กับครู/อาจารย์โรงเรียนกวดวิชา

11. กิจกรรมสำนึกในพระคุณของแม่ (วันแม่)

12.การมอบทุนเพื่อจัดซื้อหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน/สถานศึกษา

13.การวิ่งเพื่อนำเงินส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน

UBON-BOOK-FAIR-อ่านเฮ็ดหยัง-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511