guideubon

 

คาราวานส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เฉลิมฉลอง “10 ปี อุบลคนมักอ่าน”

คาราวานส่งเสริมการอ่าน-01.jpg

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ก้าวหน้า จำกัด สมาคมผู้จัดพิมพ์ และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกระตุ้น รณรงค์ส่งเสริม ให้ชาวอุบลราชธานี มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อันจะนำไปสู้สังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 9 ปี ซึ่งประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรม ชมนิทรรศการตลอดจนเลือกซื้อหนังสือเฉลี่ยวันละประมาณ 10,000-30,000 คน ในปี 2561 เป็นการจัดงาน ครั้งที่ 10

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 10 ปี ของการจัดงาน ในชื่องานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 ปี 2561“10 ปีอุบลฯ คนมักอ่าน” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และเน้นย้ำถึงความสำคัญ ความจำเป็น ประโยชน์ของการอ่านและการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการระดมสรรพกำลังจัดหาหนังสือ สื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้นำไปให้บริการ การอ่านที่แหล่งการอ่านในชุมชน เช่น รถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดประชาชนตำบล วัด โรงเรียน และห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี (สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี) มีภารกิจในการจัด และ ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เป็นกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งจึงร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 25 อำเภอ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการคาราวานส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ “อุบลฯ คนมักอ่าน” ขึ้น ในช่วงการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี เฉลิมฉลอง “10 ปี อุบลคนมักอ่าน”

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511