guideubon

 

แบบอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น 150ปี ชาตกาล ได้รางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น

cdast2021-สถาปัตย์นิทรรศน์-01.jpg

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 สภาคณดีคณะสถาปัตยรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศผลการประกวดผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ "โครงการสถาบัตย์นิทรรศน์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 14-19 ธันวาคม 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

cdast2021-สถาปัตย์นิทรรศน์-02.jpg

ซึ่งในปีนี้ คณะทำงานฯ จัดให้มีรางวัล "ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น" เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นไป โดยพิจารณาจากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 86 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 รางวลัล และรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านการออกแบบและศิลปกรรม จำนวน 2 รางวัล

โดยผลงาน อนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล ของ อาจารย์ติ๊ก แสนบุญ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง ด้วย

สำหรับแบบอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล ของ อาจารย์ติ๊ก แสนบุญ เตรียมสร้างขึ้นที่ วัดศรีบุญเรือง บ้านคำบง ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ ใช้ชื่อว่า เจดีย์วิมุตติยาภูริทัตนุสรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การเผยแพร่พระพุทธศาสนา และหลักธรรมคำสอนของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

cdast2021-สถาปัตย์นิทรรศน์-03.jpg

แนวคิดในการออกแบบ อนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล

เปลวรัศมี สัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ธรรม ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีรูปร่างคล้ายดอกบัว หมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นดอกไม้แห่งพุทธศาสนา

การวางผัง ผังบริเวณได้แนวคิดจากหยดน้ำ ที่มีรัศมีวงกลม แผ่วงขยายเป็นวงกว้าง เปรียบได้กับบารมีหลวงปู่มั่นฯ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสายวิปัสสนากรรมฐาน

cdast2021-สถาปัตย์นิทรรศน์-04.jpg

บริเวณด้านข้าง บันไดทั้งสองข้างเป็นสระบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนด้านข้างบันไดมีกระเบื้องดินเผาแกะสลักนูนต่ำเล่าเรื่องราวชีวประวัติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ชาตกาล การบรรพชาเป็นสามเณร สอดแทรกหลักธรรมคำสอน และปรัชญาธรรมที่สำคัญ

ฐานของอนุสรณ์สถาน เป็นเจดีย์แนวขันแบบยาว (ไทยอีสานล้านช้าง) และภายในเจดีย์ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงปู่มั่น เพื่อให้พุทธศานิกชนได้มีโอกาสสักการะรำลึกถึงคุณูปการของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

cdast2021-สถาปัตย์นิทรรศน์-05.jpg