guideubon

 

พลับพลาที่รำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อคราวเสด็จฯ แก่งสะพือ พ.ศ.2498

พลับพลาที่รำลึก-ร9-แก่งสะพือ-01.jpg

ท่านที่ไปเที่ยวแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา จะเห็นศาลาไม้หลังหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่ริมแก่งสะพือ ซึ่งศาลานี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สำหรับชาวพิบูลมังสาหาร และชาวอุบลฯ เป็นอย่างมาก วันนี้ไกด์อุบลจะมาเล่าถึงความเป้นมาในการสร้างศาลาหลังนี้กันครับ

พลับพลาที่รำลึก-ร9-แก่งสะพือ-02.jpg

ศาลานี้เรียกว่า “พลับพลาที่รําลึกถึงการเสด็จฯ พ.ศ.2498” กล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ.2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยี่ยมเยือนประชาชนชาวอุบลราชธานี ยังความปลื้มปิติยินดียิ่งแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2498 ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ ได้เสด็จฯ เยี่ยมเยือนชาวพิบูลมังสาหาร และทรงลงพระปรมาภิไธยบนหินทราย พระราชทานแก่พสกนิกร ประดิษฐานไว้ในสวนสาธารณะแก่งสะพือ

พลับพลาที่รำลึก-ร9-แก่งสะพือ-03.jpg

และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ย.2498 ได้เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ มายังอําเภอพิบูลมังสาหารอีกครั้งหนึ่ง ทรงชื่นชมธรรมชาติและความสวยงามของแก่งสะพือ ทรงซื้อปลาจากชาวบ้านที่มาหาปลาในขณะนั้น ยังความปลื้มปิติยินดีแก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

พลับพลาที่รำลึก-ร9-แก่งสะพือ-05.jpg

การเตรียมการรับเสด็จในครั้งนั้น ชาวพิบูลมังสาหารได้ร่วมกันก่อสร้างพลับพลาเพื่อรอรับเสด็จฯ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2540 พลับพลาหลังดังกล่าวได้ชํารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงได้ทําการรื้อถอน 

พลับพลาที่รำลึก-ร9-แก่งสะพือ-04.jpg

ครั้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ยัง ความโศกเศร้าเสียใจแก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน ชาวอําเภอพิบูลมังสาหารทุกหมู่ เหล่า ได้หลอมรวมดวงใจรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว รวบรวมปัจจัยและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง “พลับพลาที่รําลึก 2498” ขึ้น ทดแทนหลังเดิม ในสถานที่เดิม และคงรูปแบบให้ใกล้เคียงหลังเดิมมากที่สุด เพื่อเป็น อนุสรณ์สถานที่รําลึก ถึงการเสด็จเยี่ยมเยือนชาวอําเภอพิบูลมังสาหารของล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์

พลับพลาที่รำลึก-ร9-แก่งสะพือ-06.jpg

การดําเนินการก่อสร้าง ตัวแทนชาวอําเภอพิบูลมังสาหารได้ทําหนังสือถึงนายไพศาล ปีตาภา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร และนายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอําเภอพิบูลมังสาหาร ขอให้สนับสนุนการก่อสร้าง โดยนายไพศาล ปีตาภา ได้นําเรื่องเรียนหารือ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้น ซึ่งท่านให้ความเห็นชอบ และให้การสนับสนุนตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการฯ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 และได้ทําพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานในพิธี งบประมาณในการก่อสร้างได้จากการบริจาค เป็นเงินและไม้สัก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000,000 บาท

พลับพลาที่รำลึก-ร9-แก่งสะพือ-07.jpg

การก่อสร้างได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยชาวอําเภอพิบูลมังสาหารได้ทําเรื่องทูลเกล้าถวาย “พลับพลาที่รําลึก 2498” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

แก่งสะพือ-01.jpg

อนึ่ง การก่อสร้าง “พลับพลาที่รําลึก 2498” นับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของชาวพิบูลมังสาหาร ที่หลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว แสดงพลังแห่งความ “รู้รักสามัคคี” ถวายพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาสุดมิได้ ซึ่งจะเป็นอนุสรณ์สถานแห่งประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานชาวพิบูลมังสาหารภาคภูมิใจสืบไป

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511