guideubon

 

ประเพณีปิดทอง สรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม

ปิดทอง-สรงน้ำ-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-04.jpg

วัดมหาวนาราม จะมีงานบุญประเพณีซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี คือ พิธีปิดทอง สรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ร่วมบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ตักบาตรดอกไม้ ทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งมีที่มาจากข้อความที่สลักไว้บนแผ่นศิลาจารึกที่ประดิษฐาน ณ เบื้องหลังองค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ความว่า ให้ชาวเมืองร่วมกันจัดงานถวายเครื่องสักการะ สรงน้ำปิดทอง เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์ ความร่มเย็นเป็นสุขแห่งชาติเมืองทั้งปวง ดังนั้น จังหวัดฯ จึงได้กำหนดให้ งานบุญเดือนห้า เป็นบุญประเพณีประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นระเบียบปฏิบัติสืบต่อกันไป

วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง มีความสำคัญยิ่งในด้านประวัติศาสตร์โบราณ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม อันมีมาเป็นเวลายาวนาน มากกว่า 200 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นพระอารามที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี เป็นมรดกอันล้ำค่า เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปิดทอง-สรงน้ำ-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-05.jpg

วัดมหาวนาราม เดิมเป็นดงอู่ผึ้ง จึงได้มีชื่อเรียกว่า "วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์" แต่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า "วัดป่าใหญ่" ก่อสร้างเมืองวันที่ 13 เมษายน 2322 สมัยแรกตั้งเมืองอุบลราชธานี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2514

วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดมหาวนาราม" ตามกาลนิยมในสมัยพระเดชพระคุณท่าน เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) เมื่อปี พ.ศ.2485 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ยกฐานะจากวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2521

สำหรับพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2350 ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 ทางสุริยคติ ตรงกับวันอาทิตย์ เบิกพระเนตรยามใกล้ค่ำ จากนั้นเจ้าเมืองอุบลจึงได้อัญเชิญเทวดาให้คอยปกปักรักษา และได้ถวายข้าโอกาสคอยรับใช้ในองค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงด้วย

หลักศิลาจารึกอันฝังแน่นอยู่เบื้องหลังแท่นประทับองค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง กล่าวไว้ว่า เมื่อศักราชได้ 145 ตัว ปีเต่าสัน พระพรหมวรราชสุริยวงศ์ ขึ้นเสวยเมืองอุบลราชธานีได้ 15 ปี จึงได้มาสร้างวิหารอาฮามในวัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ เพื่อเป็นความสำราญแก่พระพุทธฮูป และความตอนหนึ่ง จารึกไว้ว่า ...... พญาตนใดมาอยู่ดินกินเมืองนี้ ต้องเคารพพระพุทธฮูปองค์นี้ ด้วยเครื่องสักการบูชาเหยื่องใดเหยื่องหนึ่ง คือ มีมหรสพคบงัน ในเดือน 5 เพ็ง จักได้รับความวุฒิศรีสวัสดิ์ด้วยเดชะคุณพระพุทธฮูปองค์นี้ ......

ปิดทอง-สรงน้ำ-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-01.jpg

จากความในหลักศิลาจารึกดังกล่าว ทางวัดมหาวนารามจึงถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล ในวันเพ็ญเดือน 5 ของทุกปี ให้มีพิธีถวายเครื่องสักการะ ปิดทอง สรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง และเทศน์มหาชาติ เป็นประจำมิให้ขาด โดยในปี พ.ศ.2558 นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2558

ปิดทอง-สรงน้ำ-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511