guideubon

 

อุบลฯ พิจารณาเสนอ ชุมชนเก่าตลาดใหญ่ริมมูล เป็นมรดกจังหวัด

มรดกจังหวัด-ตลาดใหญ่ริมมูล-01.jpg

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ห้องโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อชี้แจงนโยบาย แผนการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และพิจารณาเสนอแหล่งศิลปกรรมเป็นมรดกจังหวัด

มรดกจังหวัด-ตลาดใหญ่ริมมูล-02.jpg

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม และ 28 สิงหาคม 2527 เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดยเจตนาของแผน เน้นการพัฒนาวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมให้เป็นระบบ ให้มีการศึกษาอบรม และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นการป้องกันที่ต้นเหตุ ให้มีหน่วยงานดูแล และตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามเกินกว่าจะแก้ไขได้ และให้มีมาตรการควบคุมการใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเป็นตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม และประสานประโยชน์แก่ท้องถิ่น และประเทศชาติโดยส่วนรวม จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพื้นที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ในที่ประชุม ได้พิจารณาเสนอ ชุมชนเก่าตลาดใหญ่ริมมูล เป็นมรดกจังหวัด เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของชุมชนในความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เป็นการประชาสัมพันธ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในด้านการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตโดยเน้นรากเหง้าอัตลักษณ์ วัฒธรรมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดในด้านความโดดเด่นและแตกต่าง การเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเชิงคุณค่าที่คำนึงถึงเศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่

มรดกจังหวัด-ตลาดใหญ่ริมมูล-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511