guideubon

 

โปรดฯ ตั้งสมศักดิ์พระราชาคณะ พระราชภาวนาวัชรมุนี วัดป่าไทรงาม

พระราชภาวนาวัชรมุนี-วัดป่าไทรงาม-01.jpg

ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมศักดิ์พระราชาคณะ ดังนี้

ลำดับที่ 2. พระครูนิโครธธรรมาภรณ์ เป็น พระราชภาวนาวัชรมุนี ศรีวิปัสสนาธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าไทรงาม จังหวัดอุบลราชธานี มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว : สุขสันติ์ แก้วสง่า