guideubon

 

หนุนชุมชนย่านเมืองเก่า สร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาการทำเทียน

ย่านเมืองเก่า-การทำเทียน-01.jpg

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดจัดเวทีถ่ายทอดผลงานวิจัยและแนวทางการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมเจตน์  เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวรายงาน พร้อมนำทีมนักวิจัยและกลุ่มชุมชนย่านเมืองเก่า 5 ชุมชน ผู้ผลิตที่ร่วมโครงการวิจัยนำเสนอข้อมูลและโชว์ผลิตภัณฑ์และบริการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ  เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินโครงการวิจัยได้เกิดการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม จากการนำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาการทำเทียนจังหวัดอุบลราชธานี มาประยุกต์ใช้จำนวน 20 ต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า ผลิตภัณฑ์เทียนสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์เทียนกินได้ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาการทำเทียน และการรำ 4 แสง เป็นต้น

โดยบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนย่านเมืองเก่า 5 ชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี นำไปสู่การยกระดับ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม และสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม สำหรับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างมูลค่าใหม่บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ย่านเมืองเก่า สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม และสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม

ย่านเมืองเก่า-การทำเทียน-02.jpg

ในส่วนของการดำเนินการโครงการ ทีมวิจัยมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐ เอกชนและชุมชนย่านเมืองเก่า 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดกลาง ชุมชนวัดบูรพา ชุมชนวัดศรีประดู่ ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง และชุมชนวัดป่าใหญ่ มีกิจกรรมหลักของโครงการ ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์และสกัดคุณค่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภูมิปัญญาการทำเทียนในพื้นที่ย่านเมืองเก่า

กิจกรรมที่ 2 การยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการและนวัตกรทางวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเมืองเก่า

กิจกรรมที่ 3 การสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ 4 การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนในพื้นที่ย่านเมืองเก่า

ย่านเมืองเก่า-การทำเทียน-03.jpg

ผลการดำเนินโครงการวิจัยฯ พบว่าชุมชนย่านเมืองเก่ามีความเข้มแข็ง สามารถรออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม นำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาการทำเทียนมาประยุกต์ใช้ จำนวน 20 ต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ เชื่อมต่อองค์ความรู้เรื่องทุนทางวัฒนธรรม แปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระจายการรับรู้กระจายความสำนึกรักในทุนเดิมที่คนในพื้นที่มีอยู่ให้มากขึ้นต่อไป

เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ย่านเมืองเก่า-การทำเทียน-04.jpg

ย่านเมืองเก่า-การทำเทียน-05.jpg

ย่านเมืองเก่า-การทำเทียน-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511