guideubon

 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดอุบลราชธานี ราชธานีแห่งอีสาน

ผาชะนะได-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ชื่อว่าเป็น ราชธานีแห่งอีสาน ดินแดนรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม เนื่องจากบริเวณผาชะนะได ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม เป็นจุดที่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนบริเวณอื่นในประเทศไทย โดยจะเห็นดวงอาทิตย์ก่อนกรุงเทพมหานคร ประมาณ 19 นาที

จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ทั้งหมด 16,112 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10 ล้านไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 630 กิโลเมตร มีประชากร 1,816,057 คน (ธันวาคม 2557) รายได้เฉลี่ยต่อหัว ต่อคน 56,032 บาท แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 216 ตำบล 2,699 หมู่บ้าน มีเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง และเทศบาลตำบล 54 แห่ง
มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา รวมระยะทาง 424 กิโลเมตร มีอำเภอที่ติดชายแดนทั้งสองประเทศ 10 อำเภอ

อำเภอที่ติดชายแดน ด้านกัมพูชา ได้แก่ อ.น้ำยืน และ อ.น้ำขุ่น ส่วนอำเภอที่ติดชายแดนด้าน สปป.ลาว ได้แก่ อ.เขมราฐ, นาคาล, โพธิ์ไทร, ศรีเมืองใหม่, โขงเจียม, สิรินธร, บุณฑริก, นาจะหลวย และ อ.น้ำยืน

พรมแดนด้านที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง 361 กิโลเมตร รวม 3 แขวง คือ แขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน และแขวงสะหวันนะเขต โดยมีเส้นแบ่งเขตตามลำน้ำโขง 188 กิโลเมตร และมีดินแดนติดต่อกันทางบกอีก 173 กิโลเมตร และมีพรมแดนด้านที่ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา 67 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดพระวิหาร