guideubon

 

มติเอกฉันท์เลือก เทียมชัย นั่งประธานสว่างบูชาธรรม ต่ออีกสมัย

เทียมชัย-สว่างบูชาธรรม-01.jpg

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีวาระที่สำคัญคือ การเลือกตั้งประธานกรรมการมูลนิธิฯ แทนประธานเดิมที่หมดวาระลง

ภายหลังการอภิปราย ที่ประชุมมีการเสนอชื่อ นายเทียมชัย ประกิตชัยวัฒนา ประธานกรรมการคนปัจจุบัน ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายเทียมชัย ประกิตชัยวัฒนา เป็นประธานต่ออีก 1 สมัย วาระ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) โดยให้กรรมการบริหารชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าประธานจะแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่

เทียมชัย-สว่างบูชาธรรม-02.jpg

สำหรับมูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2509 โดยการนำของคุณล่งไท่ แซ่ไหล่ พร้อมด้วยผู้อาวุโสชาวอำเภอวารินชำราบ 12 ท่าน ได้ก่อตั้ง มูลนิธิการกุศลสามัคคี ดำเนินกิจการสาธารณกุศล ภายหลังได้เข้าร่วมเครือ สมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย (เม่งเลี้ยง) อยู่ในองค์กรลำดับที่ 27 และเปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน จัดหาสุสาน บริเวณ กม.6 ก่อสร้าง สุสานสว่างบูชาธรรม

เทียมชัย-สว่างบูชาธรรม-03.jpg

ปี 2513 คุณปรีชา เหลืองรุ่งโรจน์ ได้รับตำแหน่งประธาน เป็นคนแรก
ปี 2514 จดทะเบียนในนาม มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน
ปี 2515 จัดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าครั้งที่ 1 ระยะเวลา 64 วัน
ปี 2516 คณะกรรมการชุดที่ 1 ครบวาระ คุณทวี ตั้งทวีสิน ได้รับเลือกจากพ่อค้าประชาชน ดำรงตำแหน่งประธาน ลำดับที่ 2,3

ปี 2518 ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการบริเวณตรงข้ามสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2519 พิธีวางศิลาฤกษ์และงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าครั้งที่ 2
ปี 2525 คณะกรรมการชุดที่ 3 ได้ครบวาระ คุณสมบูรณ์ ไทยมงคล ได้รับเลือกจากพ่อค้าประชาชน ดำรงตำแหน่งประธานลำดับที่ 4,5,6 รวม 3 สมัย 8 ปี
ปี 2533 คณะกรรมการชุดที่ 6 ได้ครบวาระ คุณอุดม ชัยศรีสวัสดิ์สุข ได้รับเลือกจากพ่อค้าประชาชน ดำรงตำแหน่งประธานลำดับที่ 7

ปี 2535 คุณปรีชา เหลืองรุ่งโรจน์ ได้รับตำแหน่งประธานลำดับที่ 8 และได้ดำริก่อตั้ง หน่วยกู้ภัยสว่างบูชาธรรม
ปี 2538 งานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าครั้งที่ 3 ระยะเวลา 64 วัน
ปี 2543 คุณวิเชียร เหลืองรุ่งโรจน์ ได้รับตำแหน่งประธานลำดับที่ 11 – 15 รวม 5 สมัย 14 ปี

ปี 2556 ก่อสร้างศาลาพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว
ปี 2558 คุณวินัย เหลืองรุ่งโรจน์ ได้รับตำแหน่งประธานลำดับที่ 16 รวม 2 สมัย 6 ปี
ปี 2562 คณะกรรมการชุดที่ 17 ครบวาระ คุณเทียมชัย ประกิตชัยวัฒนา ได้รับตำแหน่งประธานลำดับที่ 18
ปี 2566 คุณเทียมชัย ประกิตชัยวัฒนา ได้รับเลือก ดำรงตำแหน่งประธานสมัยที่ 2 ลำดับที่ 19

เทียมชัย-สว่างบูชาธรรม-04.jpg

มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน เป็นองค์กรสงเคราะห์กุศลที่ไม่แสวงผลกำไร ดำเนินกิจการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบอุบัติเหตุ และประสบภัยต่างๆ ทั้ังในพื้นที่อำเภอวารินชำราบและบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ภายในมูลนิธิยังมีศาสนสถาน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะบูชาเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตด้วย

เทียมชัย-สว่างบูชาธรรม-05.jpg

เทียมชัย-สว่างบูชาธรรม-06.jpg

เทียมชัย-สว่างบูชาธรรม-07.jpg