guideubon

 

ตั้งสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดอุบลราชธานี

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีวนาลัยอุบล-01.jpg

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางกนกอร โพธิ์สิงห์ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมได้ประชุมการเตรียมการจัดตั้งสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม เพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานีในทุก ๆ ด้าน ได้มีโอกาส พบปะสมาคม สนทนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ความคิดซึ่งกันและกัน เป็นการสมานไมตรี รักษาวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม สร้างความร่วมมือร่วมใจกัน บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรอื่นในการพัฒนาบทบาทสตรี โดยการดำเนินงานของสมาคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง

ซึ่งการประชุมจัดตั้งสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ประชุมมีมติให้สมาคม ใช้ชื่อว่า "สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีวนาลัยอุบลราชธานี" โดย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับตำแหน่ง นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีวนาลัย เป็นคนแรกอีกด้วย

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีวนาลัยอุบล-02.jpg

การประชุมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีวนาลัยอุบล-03.jpg

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีวนาลัยอุบล-04.jpg