guideubon

 

สุนทรพจน์ เชิดชูคุณงามความดี กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

สุนทรพจน์-สรรพสิทธิประสงค์-01.jpg

ในโอกาสสร้างพระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ นั้น มูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ เชิดชูคุณงามความดี พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิง กนกอร กุลวงศ์ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

สุนทรพจน์-สรรพสิทธิประสงค์-02.jpg

และในพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น เด็กหญิง กนกอร กุลวงศ์ ได้มาร่วมพิธีและกล่าวสุนทรพจน์ ต่อหน้าประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติในงานทุกท่าน ดังนี้

นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูง เรียนท่านประธาน และสวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะ ดิฉันชื่อเด็กหญิงกนกอร กุลวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นายสันติพงษ์ โนนจันทร์ คุณครูผู้ฝึกซ้อมชื่อ คุณครูจริยา จันทร์พันธ์ ค่ะ

ชาวอุบลราชธานีทุกคน จะคุ้นเคยกับคำว่า สรรพสิทธิประสงค์ และสรรพสิทธิ์ เป็นอย่างมากค่ะ เพราะมีปรากฏอยู่ในชื่อโรงพยาบาล สถานที่ราชการ และชื่อถนนภายในจังหวัดอุบลราชธานีของพวกเราค่ะ ที่ปรากฏดังนั้น แสดงให้เห็นว่า คำๆ นี้จะต้องมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จนชาวอุบลราชธานีได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ และในดวงใจของลูกหลานทุกคนค่ะ

กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-03.jpg

ที่มาของคำดังกล่าว หลายๆ ท่านคงทราบเป็นอย่างดีว่า มาจากพระนามของ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ นั่นเอง

กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ทรงเป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะ หน้าที่ของพระองค์ท่านคือ ความสำเร็จเด็ดขาดที่ได้รับมอบจากพระเจ้าแผ่นดิน อันได้แก่ การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรค่ะ

กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เสด็จมารับราชการที่มณฑลลาวกาว ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นมณฑลอีสาน ครอบคุมพื้นที่ 7 จังหวัด โดยตั้งกองบัญชาการอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ทรงรับผิดชอบดูแลทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดระยะเวลาเกือบ 17 ปี ที่ท่านประทับอยู่ คือช่วงระหว่างปีพุทธศักราช 2436 ถึงปีพุทธศักราช 2453 ค่ะ

ยุคทองเมืองอุบล-สรรพสิทธิ-01.jpg

กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ทรงสร้างคุณงามความดี และคุณูปการให้กับจังหวัดอุบลราชธานีมากมายนะคะ ทรงปรับปรุงและทรงพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันแทบจะกล่าวได้ว่า กิจการหลายสิ่งหลายอย่าง ที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีของเราทุกวันนี้ ล้วนเกิดมาจากการที่พระองค์ได้ทรงสร้างและดำเนินการไว้เกือบทั้งสิ้นค่ะ

นอกจากนี้ แล้วพระโอรส พระธิดา ก็ทรงมีพระทัยอันเป็นกุศล บริจาคที่ดิน ทรัพย์สินเงินทอง ให้กับโรงพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล และหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจำนวนมาก

เพื่อสำนึกในพระกรณียกิจที่ทรงกระทำไว้ จึงได้นำนามของพระองค์มาตั้งเป็นชื่อถนน และชื่อสถานที่ราชการต่างๆ เช่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นต้นค่ะ

กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-แสงสีเสียง-05.jpg

กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2465 ชาวอุบลราชธานีจึงได้กำหนดให้วันที่ 3 เมษายนของทุกปี เป็นวันเชิดชูสดุดี คุณงามความดี และคุณูประการของพระองค์ท่านเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ที่ทรงมีความเมตตากรุณาแก่ชาวอุบลราชธานีของเราค่ะ

กรมหลวง สรรพสิท-ธิประสงค์
ท่านผู้ทรง คุณูประการ อันหลากหลาย
โรงพยาบาล สถานที่ อีกมากมาย
ท่านโปรดให้ ก่อตั้ง สร้างขึ้นมา

ชาวอุบล ต่างสำนึก ระลึกถึง
สุดซาบซึ้ง ในพระคุณ ทุกทิศา
รวมเชิดชู พระองค์ท่าน ตลอดมา
ชาวพารา ตราตรึงจิต นิจนิรันดร์

สวัสดีค่ะ

พระอนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิ-วางศิลาฤกษ์-01.jpg