guideubon

 

วัดสุปัฏนาราม วัดที่สร้างโดยพระราชศรัทธาในพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

พระเมรุมาศจำลอง-วัดสุปัฏนาราม-อุบล-07.jpg

ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองทั่วทุกจังหวัด เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใดสามารถร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยถวายดอกไม้จันทน์และร่วมส่งเสด็จได้อย่างทั่วถึงนั้น จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดให้ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร เป็นสถานที่ในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง และเป็นสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้

วัดสุปัฏนาราม-อุบล-02.jpg

การที่จังหวัดอุบลราชธานี เลือกวัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นสถานที่ประกอบพิธี เนื่องจากเป็นวัดที่จัดสร้างโดยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยได้เริ่มสร้างวัดในปี พ.ศ.2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าพระราชทานนามว่า วัดสุปัฏนาราม อันหมายถึง วัดที่มีสถานที่ตั้งเหมาะสม เป็นท่าเรือที่ดี ถือเป็นวัดธรรมยุตวัดแรกของจังหวัดอุบลราชธานี

พนฺธุโล-ดี.jpg

สำหรับมูลเหตุการสร้างวัดนั้น เริ่มจาก พระอธิการดี พนฺธุโล (เจ้าอาวาสรูปแรกของวัด) เป็นชาวอุบล เกิดที่บ้านหนองไหล อ.เมืองอุบลราชธานี ข้อมูลวันเดือนปีเกิดและชื่อบิดามารดาไม่ปรากฎแน่ชัด เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านจำพรรษาที่วัดเหนือ (ปัจจุบันคือ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล) เพื่อศึกษาเล่าเรียน ต่อจากนั้นเดินทางไปกรุงเทพฯ จำพรรษาที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงออกผนวชในปี พ.ศ.2367 และเสด็จมาเป็นเจ้าอาวาสครองวัดบวรนิเวศวิหาร มีผู้นำท่านพนฺธุโล (ดี) เข้าเฝ้าถวายตัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ญัตติเป็นธรรมยุติ มีฉายาว่า "พนฺธุโล" แล้วพำนัก จำพรรษา ศึกษาเล่าเรียนที่วัดบวรนิวเวศวิหารตั้งแต่นั้นมา ถือเป็น ปุราณสหธรรมมิก (ผู้ร่วมปฏิบัติธรรม) ในพระองค์ท่าน

พ.ศ.2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จลาผนวชและทรงครองราชย์แล้ว ไม่นาน พระพรหมราชวงศ์ (กุทอง) เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่ 2 เดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อเข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานราชการตามปกติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่งให้พระพรหมราชวงศ์ (กุทอง) ออกไปเผยแผ่พระธรรมวินัยและขยายวงศ์ธรรมยุติ โดยการสร้างวัดขึ้นในเมืองอุบลราชธานีด้วย

เมื่อพระพรหมราชวงศ์ (กุทอง) กลับถึงเมืองอุบลราชธานีแล้ว ก็ดำเนินการสร้างวัดจนแล้วเสร็จ และได้อาราธนาท่านพนฺธุโล (ดี) ไปจำพรรษาเป็นเจ้าอาวาส พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป้็นเงิน 10 ชั่ง เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง พระราชทานให้มีผู้ปฏิบัติดูแลวัด (เลขวัด) 60 คน และพระราชทานนิตยภัตแก่เจ้าอาวาสเดือนละ 8 บาท

วัดสุปัฏนาราม-อุบล-01.jpg

สิ่งสำคัญในวัดคือ พระอุโบสถซึ่งมีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร สูง 22 เมตร สถาปนิกผู้ออกแบบคือ หลวงสถิตย์นิมานกาล (ชวน สุปิยพันธุ์) นายช่างทางหลวงแผ่นดิน เป็นพระอุโบสถที่สร้างขึ้นแทนหลังเก่า เริ่มสร้างในปี 2460 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2479

พระสัพพัญญูเจ้า-วัดสุปัฏนาราม-อุบล-01.jpg

ลักษณะของพระอุโบสถแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนหลังคาเป็นศิลปะแบบไทย ส่วนกลางเป็นศิลปะตะวันตก และส่วนฐานเป็นศิลปะแบบขอม ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระประธานของวัดคือ พระสัพพัญญูเจ้า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511