guideubon

 

วัฒนศิลปะสาร ฉบับพิเศษ "ย้าย ไม่ย้ายอนุสาวรีย์เจ้าคำผง"

เวทีสาธารณะ-ย้ายเจ้าคำผง-02.jpg

หนังสือดีที่คนอุบลควรอ่าน "วัฒนศิลปะสาร" ฉบับพิเศษ "ย้าย ไม่ย้ายอนุสาวรีย์เจ้าคำผง" จัดพิมพ์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หนังสือนี้ แจกฟรี !! ให้กับประชาชนผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร.045-352000-29 ต่อ 1122

อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์เจ้าเมืององค์แรกของเมืองอุบลราชธานี สถาปนาขึ้นที่ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2532 ก่อนฉลองอุบลราชธานี 200 ปี ในปี พ.ศ.2535 หรือในอีก 3 ปีต่อมา ชาวอุบลทุกหมู่เหล่าได้จัดพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ ในช่วงวันที่ 9-10 พฤศจิกายน ของทุกปี

เวทีสาธารณะ-ย้ายเจ้าคำผง-04.jpg

ในปี พ.ศ.2557 องค์การบิรหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (อบจ.อุบล) มีดำริที่จัจัดงานแลองอุบลราชธานี 222 ปี และมีโครงการย้ายอนุสาวรีย์เจ้าคำผง ไปประดิษฐานที่ใหม่ บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทุ่งศรีเมือง ข่าวการย้ายอนุสาวรีย์ทำให้ชาวอุบลราชธานีมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากมาย ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

เวทีสาธารณะ-ย้ายเจ้าคำผง-01.jpg

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และองค์กรต่างๆในจังหวัดอุบลฯ จึงได้ร่วมกันจัดเวทีสาธารณะเรื่อง "การย้ายอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)" ขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องโกมุท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หนังสือ "วัฒนศิลปะสาร" ฉบับพิเศษ "ย้าย ไม่ย้ายอนุสาวรีย์เจ้าคำผง" นี้ เป็นการถอดเทปสรุปงานประชุมเวทีสาธารณะ เรื่อง "การย้ายอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)" และแถมด้วยบทความเรื่อง "ความเป็นมาของการสร้างอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้งสร้างเมืองอุบลฯ โดยคุณพ่อสุวิชช คูณผล ปราชญ์เมืองอุบลฯ และบทความเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีสานโดยสังเขป โดย อ. ดร.กิติรัตน์ สีหบัณห์ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี จึงถือว่าเป็นบันทึกอีกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของเมืองอุบลราชธานี ต่อการพิจารณาย้าย-ไม่ย้าย อนุสาวรีย์เจ้าคำผง สมควรที่ชาวอุบลฯ ควรจะได้อ่านและเก็บไว้เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของอนุชนรุ่นหลัง

เวทีสาธารณะ-ย้ายเจ้าคำผง-03.jpg