guideubon

 

ปราชญ์ศิลปิน ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน รางวลัศิลปินมรดกอีสาน

ศิลปินมรดกอีสาน-รางวัล-01.jpgมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินมรดกอีสาน และผู้มีผล งานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย จากปี พ.ศ.2548-2557

รางวัลศิลปินมรดกอีสาน มอบให้กับศิลปินเพื่อยกย่องในคุณงามความดีของศิลปินผู้ เป็นต้นแบบของการรังสรรค์คุณค่าทางความงามใน 3 สาขา คือ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และ สาขาศิลปะการแสดง

10 ปีที่ผ่านมามีศิลปินของภาคอีสานได้รับการประกาศยกย่อง เป็นศิลปินมรดกอีสาน จำนวน 115 คน และมีศิลปินของจังหวัดอุบลราชธานี (ยโสธร และ อำนาจเจริญ) ที่ได้รับการประกาศยกย่อง จำนวน 22 คน

รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ มอบให้กับปราชญ์ภูมิปัญญาที่ได้ประยุกต์ ใช้วัฒนธรรมเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้านแพทย์แผนไทย ด้านนิเวศวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านวิสาหกิจ และธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านศาสนาและประเพณี ด้านอาหาร และโภชนาการ และด้านสื่อสารวัฒนธรรม

มีปราชญ์ท้องถิ่นอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ การประกาศยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้าน วัฒนธรรมสัมพันธ์จากปี 2551-2557 จำนวน 89 คน ศิลปินจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการ ประกาศยกย่องจำนวน 4 ท่าน

รางวัลอมรศิลปินมรดกอีสาน มอบแด่ศิลปินผู้มีผลงานเป็นอมตะและยังคงมีชื่อเสียงเป็น ที่คุ้นเคยของประชาชนอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย เริ่มต้นมอบให้กับศิลปินในปี 2556-2557 ได้มีการ มอบรางวัลอมรศิลปินมรดกอีสาน ให้กับศิลปิน 5 คน ศิลปินจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการยกย่อง จำนวน 3 ท่าน

จากปีพุทธศักราช 2548-2557 มีปราชญ์ศิลปินและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี (ยโสธรและอำนาจเจริญ) ที่ได้รับรางวัล ศิลปินมรดกอีสาน 22 ท่าน รางวัลอมรศิลปินมรดกอีสาน 3 ท่าน ผู้มีผลงานด้าน วัฒนธรรมสัมพันธ์ 4 ท่าน และรวมปราชญ์ศิลปิน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการประกาศยกย่อง 29 ท่าน ดังนี้

ศิลปินมรดกอีสาน-อุบล.jpg

ทำเนียบศิลปินมรดกอีสาน

 1. นายปรีชา พิณทอง รางวัลเกียรติยศ ปี 2552
 2. นายโชคชัย ตักโพธิ์ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2550
 3. นายทอง ล้อมวงศ์ สาขาทัศนศิลป์ หัตถกรรมหล่อทองเหลือง ปี 2550
 4. นายอุส่าห์ จันทรวิจิตร สาขาทัศนศิลป์ ประติมากรรมเทียนพรรษา ปี 2554
 5. นายพงษ์ ศักดิ์ จันทรุกขา สาขาวรรณศิลป์ ประพันธ์เพลง ลูกทุ่ง ปี 2550
 6. นายนุ่ม เย็นใจ สาขาวรรณศิลป์ ประพันธ์กลอนลำ ปี 2550
 7. นายดวง วังสาลุน สาขาวรรณศิลป์ ประพันธ์กลอนลำ ปี 2550
 8. นายสุรินทร์ ภาคศิริ สาขาวรรณศิลป์ ประพันธ์ เพลงลูกทุ่ง ปี 2551
 9. นายสมพงษ์ พละสูรย์ สาขาวรรณศิลป์ วรรณกรรมร่วมสมัย ปี 2552 (คำหมาน คนไค)
 10. นายสลา คุณวุฒิ สาขา วรรณศิลป์ ประพันธ์เพลงลูกทุ่ง ปี 2554
 11. นาง มลฤดี พรมจักร สาขาศิลปะการแสดง ขับลำท้อง ถิ่น ปี 2550
 12.  นายเทียม เศิกศิริ สาขาศิลปะ การแสดง ขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปี 2550 (ดาว บ้าน ดอน)
 13. นายสนธิ สมมาตร สาขาศิลปะการ แสดง ขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปี 2550
 14. นายสุร สีห์ ผาธรรม สาขาศิลปะการแดง กำกับ ภาพยนตร์ ปี 2551
 15. นายณรงค์ พงษ์ภาพ สาขา ศิลปะการแสดงตลกอีสาน ปี 2552 (นพดล ดวง พร)
 16. นายสมาน หงษา สาขาศิลปะการแสดง ลำกลอน ปี 2553
 17. นายเทพพร บุญสุข สาขาศิลปะการแสดง ขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปี 2554 (เทพพร เพชรอุบล)
 18. นายสมบัติ เมทะนี สาขา ศิลปะการแสดงแสดงภาพยนตร์ ปี 2555
 19. นาย ทองใส ทับถนน สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีพื้นบ้าน(พิณ) ปี 2555
 20. นางทองนาง คุณไชย สาขาศิลปะการแสดง ลำเรื่องต่อกลอน ปี 2555 (อังคนางค์ คุณไชย)
 21. นางฐิติรัตน์ โคตรหานาม สาขาศิลปะการแสดง ขับร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน ปี 2556 (ไพรินทร์ พรพิบูลย์)
 22. นายสมคิด สอน อาจ สาขาทัศนศิลป์ ประติมากรรมเทียนพรรษา ปี 2557

ทำเนียบรางวัลอมรศิลปินมรดกอีสาน

 1. นายตุ้มทอง โชคชนะ สาขาวรรณศิลป์ ประพันธ์ เพลง ปี 2556 (เบญจมินทร์)
 2. ศาสตราจารย์ พิเศษเฉลิม นาคีรักษ์ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม ไทยประยุกต์ ปี 2557
 3. นายคำพูน บุญทวี สาขา วรรณศิลป์ นวนิยาย-สารคดี ปี 2557

ทำเนียบผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์

 1. นายสวิง บุญเจิม สาขาภาษาและ วรรณกรรม ปี 2554
 2. นางนิตยา รากแก่น สาขา ศิลปกรรม ลูกทุ่งอีสาน ปี 2555 (บานเย็น ราก แก่น)
 3. นายอำนวย วรพงศธร สาขาศิลปกรรม ออกแบบลวดลายอีสานประยุกต์ ปี 2556
 4. นาย สมจิตร ทองบ่อ สาขาศิลปกรรม ขับร้องเพลงลูก ทุ่งหมอลำ ปี 2557 (สมจิตร บ่อทอง)

หอการค้า-ตุลาคม-57-01.jpg
มอง 4 ทิศ โดย อ.ปัญญา  แพงเหล่า

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511