guideubon

 

งานเชิดชูเกียรติ และรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

หม่อมเจียงคำ-สรรพสิทธิ-อุบล-01.jpg

ทุกวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี ชาวอุบลฯ นำโดยกลุ่มสืบสานนำฮอยหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมจัดงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา เกิดเมื่อ พ.ศ.2422 ที่เมืองอุบลราชธานี เป็นธิดาคนที่ 9 ของท้าวสุรินทร์ชมภู (หมั้น บุตโรบล) กับนางดวงจันทร์ ได้เข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญตามจารีตประเพณีของบ้านเมืองดั้งเดิม ถวายตัวเป็นหม่อมห้ามในพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลาวกาว (อิสาณ) เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2436 มีโอรส 2 องค์คือ ม.จ.อุปลีสาณ ชุมพล และ ม.จ.กมลีสาณ ชุมพล ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2481 สิริอายุ 59 ปี อัฐิของท่านบรรจุที่ด้านหน้าอุโบสถวัดสุทัศนาราม

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลสำคัญ ที่เป็นแบบอย่างสร้างคุณงามความดีเป็นมรดกตกทอดให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานี ท่านเป็นบุคคลต้นแบบที่ได้ส่งเสริม สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งวัฒนธรรมไทยอีสาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่า เป็นวัฒนธรรมของไทยที่อยู่คู่กับเมืองอุบลราชธานี ให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา จนอุบลราชธานีได้ชื่อว่าเป็น เมืองแห่งนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา นอกจากจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแล้ว ท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละ มีความกตัญญูกตเวที บำเพ็ญประโยชน์ในด้านการรวบรวมทรัพย์สินที่ดินอันเป็นมรดกตกทอดและของญาติๆ ยกให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่แผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

  1. บริเวณที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี (ศาลากลางจังหวัดฯ หลังแรก) และศาลหลักเมือง
  2. บริเวณที่ตั้งเทศบาลนครอุบลราชธานี (สโมสรข้าราชการพลเรือนเดิม)
  3. บริเวณทุ่งศรีเมืองและโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
  4. บริเวณที่ตั้งศาลจังหวัด, ศาลแขวง และบ้านพักผู้พิพากษา
  5. บริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี
  6. บริเวณที่ตั้งศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ถูกไฟไหม้ ปี 2553), อาคารโรงเรียนเบญจะมะฯ ไปจนถึงบริเวณที่ตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
  7. บริเวณที่ตั้งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งหม่อมเจ้าชายทั้ง 2 องค์ ผู้เป็นบุตร ได้ที่ตกทอดมาเป็นมรดก จำนวน 27 ไร่ ประทานให้แก่ทางราชการเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เสด็จพ่อและหม่อมแม่ เมื่อ พ.ศ. 2474

หม่อมเจียงคำ-สรรพสิทธิ-อุบล-02.jpg

สำหรับในปี พ.ศ.2557 นี้ กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์และเครือข่ายภาคี ได้จัดงานทอดผ้าป่าสามาัคคี "เชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา" เพื่อระดมทุนในการสนับสนุนโครงการสืบสานตำนานคุณทวดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกหลานชาวอุบล และสมทบกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ณ อุโบสถวัดสุทัศนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 ตามกำหนดการ ดังนี้

หม่อมเจียงคำ-สรรพสิทธิ-อุบล-04.jpgวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

เวลา 09.00 น. ตั้งกองผ้าป่า ณ พระอุโบสถวัดสุทัศนาราม และเตรียมงาน

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557

เวลา 07.00 น.

- ผู้ร่วมทำบุญพร้อมกัน
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และรับการถวายสังฆทาน
- ทอดผ้าบังสุกุล

เวลา 09.00 น.

- พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
- พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา 10.00 น. - พิธีสดุดี เชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

เวลา 11.00 น. เสร็จพิธี /ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร

หม่อมเจียงคำ-สรรพสิทธิ-อุบล-03.jpg
ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล หลานย่าหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

หม่อมเจียงคำ-สรรพสิทธิ-อุบล-05.jpg