guideubon

 

บันทึกท้องถิ่น 2567 ฟื้นฟูแหล่งประวัติศาสตร์เมืองอุบลฯ

บันทึกท้องถิ่น2567-ร้อยเรื่องเมืองอุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี โดยสมาคมผู้สื่อข่าวอุบลราชธานี นักวิชาการ และปราชญ์ท้องถิ่น จัดโครงการบันทึกท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูสืบสานมรดกและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ครบวงจร ที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยระดมคลังสมองในท้องถิ่นด้านประวัติศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเหตุการณ์ต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน รวบรวมเป็นสื่อเผยแพร่ทุกช่องทาง และจัดนิทรรศการ เป็นศูนย์ศึกษาและพิพิธภัณฑ์ วัดสระแก้วและแก่งสะพือ ให้นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และประชาชนศึกษาเรียนรู้อย่างยั่งยืน

บันทึกท้องถิ่น2567-ร้อยเรื่องเมืองอุบล-02.jpg

ในการนี้ คณะกรรมการ ได้ประชุมและพิจารณากรอบเนื้อหาและสาระสำคัญ ในการบันทึกท้องถิ่น ปี 2567 มี 10 กลุ่มสาระดังนี้

1. ประวัติศาสตร์
2. เหตุการณ์สำคัญ/ตามรอยเสด็จ / พระบารมีคุ้มเกล้า/
3. สถานที่สำคัญ/แก่งสะพือ/เขื่อนสิรินธร/ศาลหลักเมือง/อื่นๆ
4. วัด/วัดหลวง/วัดสระแก้ว/วัดภูเขาแก้ว/วัดโพธิตาก/วัดดอนธาตุ/วัดป่าสนามชัย/อื่นๆ
5. ภูมิปัญญาชาวบ้าน/ปราชญ์ท้องถิ่น/
6. โรงสี/โรงเลื่อย/โรงเรียน/อื่นๆ
7. บุคคลสำคัญ/สายตระกูล/ ชาติพันธุ์/อื่นๆ
8. ผลิตภัณฑ์/ชาลาเปา/ฆ้องใหญ่/ ปลาน้ำมูล/อื่นๆ
9. ศิลปิน/หมอร้อง/หมอลำ/หมอแคน/รำวง/
10. หนึ่งในร้อย../ดี/เด่น/ดัง/อื่นๆ

สำหรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามโตรงการนี้ กำหนดให้สืบค้น รวบรวมข้อมูล การบันทึก การสัมภาษณ์ ระยะแรก 60 วัน และ 90 วัน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนจะสรุปและผบิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดนิทรรศการเผยแพรต่อไป

บันทึกท้องถิ่น2567-ร้อยเรื่องเมืองอุบล-03.jpg

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร และ ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหารที่อนุเคราะห์สถานที่แบะอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานจนกว่าจะแล้วเสร็จ รวมทั้งกราบขอบพระคุณเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ที่กรุณาอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมและเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เยี่ยมชมและศึกษาวัตถุโบาณเพื่อสืบสานพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป

บันทึกท้องถิ่น2567-ร้อยเรื่องเมืองอุบล-04.jpg

โครงการบันทึกท้องถิ่น 2567 ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และยังเปิดรับฟังข้อมูลและการมีส่วนร่วมจากพระสงฆ์ ผู้อาวุโส และผู้ที่รวบรวมข้อมูล ภาพเก่า และสาระสำคัญในท้องถิ่น เพื่อร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ให้อนุชนคนรุ่นใหม่รับรู้ความเป็นมาและวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งปวงชนชาวไทยทุกคน เทิดทูนไว้ตลอดชีวิต


ปัญญา แพงเหล่า/รายงาน
7 กรกฎาคม 2567

บันทึกท้องถิ่น2567-ร้อยเรื่องเมืองอุบล-05.jpg

บันทึกท้องถิ่น2567-ร้อยเรื่องเมืองอุบล-06.jpg

บันทึกท้องถิ่น2567-ร้อยเรื่องเมืองอุบล-07.jpg

บันทึกท้องถิ่น2567-ร้อยเรื่องเมืองอุบล-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511