guideubon

 

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ปี 2567

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล2567-01.jpg

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประทานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เสริมสิริมงคลแก่บ้านเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวอุบลฯ มากกว่า 1,200 คน ร่วมในพิธี

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล2567-02.jpg

โดยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ประกอบด้วยพิธีทางสงฆ์, สักการะอนุสาวรีย์ ปูชนียบุคคล ผู้สร้างบ้านแปงเมือง, ประกอบพิธีบวงสรวง ปิดแผ่นทอง ผูกผ้าเจ็ดสี คล้องพวงมาลัย ศาลหลักเมือง สวดอัญเชิญเทวดา บายศรีสู่ขวัญ รำเบิกส่งกระทงเบิกบ้านเบิกเมือง และรำถวายมือ

ทุกวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปี เป็นวันบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567 ชาวอุบลราชธานีจึงร่วมใจกันจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง ให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเก่าแก่ ของจังหวัด ให้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป 

สำหรับ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทิศใต้ของทุ่งศรีเมือง และทางด้านทิศเหนือของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี (เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) สร้างเมือง พ.ศ. 2515 ในสมัย พลตำรวจตรีวิเชียร ศรีมันตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรมศิลปกรได้ออกแบบเสาหลักเมืองเป็นยอดบัวตูม โดยใช้ไม้ราชพฤกษ์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2515 โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พระวัดศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี นายเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนต่อมา ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุฎมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2519

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล2567-03.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล2567-04.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล2567-05.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล2567-06.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล2567-07.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล2567-08.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล2567-09.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล2567-10.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล2567-11.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล2567-12.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล2567-13.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล2567-14.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล2567-15.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล2567-16.jpg

บวงสรวงศาลหลักเมือง-อุบล2567-17.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511