guideubon

 

ภาพรวมจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558

โลโก้-จังหวัด-อุบล-01.jpg

จากงานแถลงผลงานในรอบ 1 ปี ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ของจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ระบุข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นจังหวัดสุดชายแดนตะวันออกของประเทศ เป็น “ จังหวัดที่เห็นพระอาทิตย์ก่อนใครในสยาม” ณ ผาชนะได อำเภอโขงเจียม โดยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจะประกาศเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นประจำทุกเช้า

ผาชะนะได-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 4.8 ล้านไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดประมาณ 10.6 ล้านไร่

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย ที่มีผืนแผ่นดินติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีแนวพรมแดนระยะทาง 361 กิโลเมตร และประเทศกัมพูชามีแนวพรมแดนระยะทาง 67 กิโลเมตร

จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ประมาณ 16,112 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.0 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)

ประชากรจังหวัดอุบลราชธานี มีประชากรทั้งสิ้น 1,842,458 คน เป็นชาย 924,237 คน และหญิง 918,221 คน

การปกครองแบ่งเป็น 25 อำเภอ 216 ตำบล 2,598 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511