guideubon

 

ลายผ้าเอกลักษณ์ 25 อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี

ลายผ้าเอกลักษณ์-25อำเภอ-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 200 ปี เมื่อนับย้อนไปในสมัยที่ยังเป็นเมืองประเทศราชของสยามครั้งกรุงธนบุรี สืบเนื่องมายังต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) เป็นเจ้าเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช

จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้เกิดการสะสมของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในหลายๆ ด้าน หนึ่งในภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานี นั่นคือ "ผ้าทอเมืองอุบล" ซึ่งภูมิปัญญาด้านการทอผ้ากระจายอยู่ทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตสืบทอดเอกลักษณ์ของผ้า ลายผ้าโบราณ ลายประยุกต์ ลายร่วมสมัย ในพื้นที่ต้นกำเนิด ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ มาจนถึงปัจจุบัน

"ผ้ากาบบัว" เป็นผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี ทอพุ่งด้วยมับไม ( ไหมเกลียวหางกระรอก ) สลับทอ ยกขิด และมัดหมี่เส้นยืนย้อมแยกสีอย่างซิ่นทิวต้นแบบของผ้ากาบบัว นั้นมีการคิดค้นและออกแบบ โดยนายมีชัย แต้สุจริยา ซึ่งเป็นบุตรของนางคำปุน ศรีใส ผู้ควบคุมการทอผ้าตัวอย่าง ณ แหล่งทอผ้าคำปุน ผ้ากาบบัวต้นแบบการทอด้วยไหมในท้องถิ่นทั้งหมด นำไปเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่อบรมให้แก่กลุ่มทอผ้าทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 จนถึงปัจจุบัน

ลายผ้าเอกลักษณ์ประจำอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี มีชื่อเรียก ดังนี้

1. อ.เมืองอุบลราชธานี ผ้าไหมลายปราสาทผึ้ง
2. อ.ศรีเมืองใหม่ ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ
3. อ.โขงเจียม ผ้าฝ้ายโขงสีปูนมูลสีคราม
4. อ.เขื่องใน ผ้าฝ้ายลายปลาอีด
5. อ.เขมราฐ ผ้าฝ้ายลายนาคน้อย

6. อ.เดชอุดม ผ้าไหมมัดหมี่ลายดาวล้อมเดือน
7. อ.นาจะหลวย ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
8. อ.น้ำยืน ผ้าไหมลายลำน้ำยืน
9. อ.บุณฑริก ผ้าไหมลายบัวขาว/ลายบุณฑริก
10. อ.ตระการพืชผล ผ้ามัดหมี่ลายเกษมสีมา

11. อ.กุดข้าวปุ้น ผ้าไหมกาบบัวลายเต่างับ
12. อ.ม่วงสามสิบ ผ้าฝ้ายลายสายรุ้ง
13. อ.วารินชำราบ ผ้าฝ้ายลายกาบบัว
14. อ.พิบูลมังสาหาร ผ้าฝ้ายลายบัวเมืองอุบลฯ
15. อ.ตาลสุม ผ้าฝ้ายใยประดิษฐ์ลายกรกนก

16. อ.โพธิ์ไทร ผ้าฝ้ายลายดอกผักแว่น
17. อ.สำโรง ผ้าฝ้ายส้มโฮง
18. อ.ดอนมดแดง ผ้าฝ้ายลายหมี่วง
19. อ.สิรินธร ผ้าฝ้ายลายเรืองแสง
20. อ.ทุ่งศรีอุดม ผ้าฝ้ายลายขิต

21. อ.นาเยีย ผ้าฝ้ายลายสายลำโดม
22. อ.นาตาล ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม
23. อ.เหล่าเสือโก้ก ผ้าขาวม้ามัดย้อมลายเสือ
24. อ.สว่างวีระวงศ์ ผ้าไหมลายกาบบัว
25. อ.น้ำขุ่น ผ้าไหมลายลูกแก้ว

ลายผ้าเอกลักษณ์-25อำเภอ-02.jpg